Програма-екзамен_бакалавр_2019 + навички

ЗАТВЕРДЖУЮ

декан факультету фізичної

культури та здоров’я людини

________ доц. Зорій Я.Б.

«____» _________ 2019 р.

 

 

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра фізичної реабілітації та ерготерапії

 

 

 

Програма комплексного іспиту

для проведення атестації здобувачів вищої освіти

рівня «Бакалавр»

за спеціальністю «Фізична реабілітація»

«Ерготерапія,

фізична терапія у неврології, фізична терапія у педіатрії, фізична терапія у травматології та ортопедії»

 

 

Затверджено на засіданні методичної ради факультету фізичної культури та здоров’я людини.

Протокол № 8 від «10» квітня 2019 року

 

 

Заступник декана

з навчально-методичної роботи           _______________ О.М. Киселиця

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Комплексний іспит для проведення атестації здобувачів вищої освіти рівня «Бакалавр» за спеціальністю 227 «Фізична реабілітація» з ерготерапії, фізичної терапії у неврології, фізичної терапії у педіатрії, фізичної терапії у травматології та ортопедії є перевіркою якості професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії та свідченням готовності до активної участі в розбудові фізичної терапії в нашій державі.

Комплексний іспит для проведення атестації здобувачів вищої освіти рівня «Бакалавр» проводиться на підставі оцінювання якості засвоєння ОПП, рівня здобутих професійних знань, набутих умінь та навичок, ступеня сформованості системи професійних компетенцій, передбачених галузевими стандартами вищої освіти зі спеціальності 227 «Фізична реабілітація».

Програма комплексного іспиту з ерготерапії, фізичної терапії у неврології, фізичної терапії у педіатрії, фізичної терапії у травматології та ортопедії покликана вирішити такі завдання:

– комплексно перевірити якість засвоєння курсів «Ерготерапія», «Фізична терапія у неврології», «Фізична терапія у педіатрії», «Фізична терапія у травматології та ортопедії»;

– виявити здібності творчого мислення, клінічного, здоровʼязберігаючого та профілактичного підходу до питань, які вивчають ці дисципліни;

– перевірити рівень оволодіння технологією фізичної терапії та професійною майстерністю щодо використання вивчених дисциплін.

Програма комплексного іспиту з ерготерапії, фізичної терапії у неврології, фізичної терапії у педіатрії, фізичної терапії у травматології та ортопедії враховує не лише теоретичний, але й практичний зміст зазначених навчальних дисциплін.

Програма комплексного іспиту з ерготерапії, фізичної терапії у неврології, фізичної терапії у педіатрії, фізичної терапії у травматології та ортопедії охоплює  4 провідні фундаментальні та фахові дисципліни, які лежать в основі навчального плану підготовки фахівців спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

Програма комплексного іспиту побудована за такими основними блоками:

 1. Ерготерапія;
 2. Фізична терапія у неврології;
 3. Фізична терапія у педіатрії;
 4. Фізична терапія у травматології та ортопедії;
 5. Ситуативне завдання.

Програма комплексного іспиту має практично-орієнтовану спрямованість з демонстрацією практичних навичок.

Така побудова програми дає можливість творчо підходити до компонування екзаменаційних білетів і охопити всі напрями практичної діяльності майбутнього спеціаліста з фізичної реабілітації. Програма може змінюватись залежно від конкретних умов та передбачає багатоваріативність підходу до складання білетів.

Підхід до складання білетів наступний: з кожного блоку навчальних дисциплін змістовно добирають по 1 запитанню і компонують в один білет, що складається з п’яти запитань. Такий підхід враховує поєднання усіх дисциплін, що сприяє якості підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Варіанти текстів теоретичних завдань обговорюються і затверджуються на засіданні кафедри.

Відповідь студента оцінюється за розробленими критеріями щодо проведення атестації здобувачів вищої освіти, якими враховуються фундаментальність, клінічне бачення, конструктивний підхід та інтелект студента.

З окремих дисциплін студенти можуть висловлювати власні, відмінні від викладених у підручниках та посібниках, судження, які необхідно проаналізувати, визначаючи їх раціональність і життєвість, що дає можливість оцінювати їх як позитивну відповідь.

Програма комплексного іспиту з ерготерапії, фізичної терапії у неврології, фізичної терапії у педіатрії, фізичної терапії у травматології та ортопедії забезпечує високий рівень підготовки для освітньої сфери фахівців нового покоління, здатних на високому професійному рівні здійснювати реабілітаційно-оздоровчий процес в реабілітаційних, лікувально-профілактичних та навчально-реабілітаційних закладах різних рівнів і типів, творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватися і володіти науковою інформацією, досвідом наукової та методичної роботи в реабілітаційних закладах країни.

Фахівець готується для реабілітаційної та оздоровчої діяльності в системі охорони здоровʼя та освіти (спеціальні дошкільні та навчальні заклади), реабілітаційних та оздоровчо-спортивних центрах незалежно від форм власності, рекреаційно-курортних закладах, громадських організаціях «Інваспорт».

На консультативних заняттях (лекціях), що проводяться напередодні екзаменів, екзаменатор ознайомлює студентів з основними напрямами побудови комплексної програми екзамену та розглядає питання, які виникають у студентів.

Бібліографія допомагає студенту самостійно засвоїти запропонований матеріал дисциплін, які входять у комплексний екзамен.

Проблемна постановка питань та їх значна кількість створює обстановку глибокої та всебічної демонстрації знань випускників із вищезазначених дисциплін.

 

Перелік питань до комплексного екзамену

  

I блок

«Ерготерапія»

 

 1. Дайте визначення поняттю «Ерготерапія», її меті та завданням.
 2. Охарактеризуйте види діяльності зайнятості в ерготерапії.
 3. Охарактеризуйте мету та завдання роботи ерготерапевта з різними категоріями пацієнтів.
 4. Опишіть історію розвитку ерготерапії.
 5. Опишіть застосування ерготерапії як складової лікувального процесу.
 6. Опишіть навчання і розвиток навичок у ерготерапії.
 7. Охарактеризуйте принципи ерготерапії.
 8. Опишіть методики тестування в ерготерапії.
 9. Охарактеризуйте вибір методик проведення занять в ерготерапії для пацієнта з ураженням опорно-рухового апарату.
 10. Опишіть методики соціально-побутової адаптації в ерготерапії.
 11. Опишіть методики навчання продуктивної діяльності в ерготерапії.
 12. Опишіть ерготерапевтичні методики для розвитку функцій кисті.
 13. Опишіть розвиваючі методики в ерготерапії.
 14. Охарактеризуйте корекцію порушень поверхневої і глибокої чутливості за допомогою ерготерапії.
 15. Опишіть кваліфікаційні характеристики ерготерапевта.
 16. Охарактеризуйте засоби ерготерапії.
 17. Охарактеризуйте основні методичні підходи в ерготерапії.
 18. Охарактеризуйте особливості ерготерапії при дитячому церебральному паралічі.
 19. Охарактеризуйте особливості ерготерапії при інсульті.
 20. Охарактеризуйте особливості ерготерапії при черепно-мозкових травмах.
 21. Охарактеризуйте особливості проведення ерготерапії при аутизмі.
 22. Охарактеризуйте особливості використання ерготерапії у дітей.
 23. Охарактеризуйте особливості проведення ерготерапії з дорослими пацієнтами.
 24. Охарактеризуйте особливості використання ерготерапії у пацієнтів похилого віку.
 25. Охарактеризуйте особливості ерготерапії при порушені розумового розвитку.
 26. Охарактеризуйте особливості ерготерапії в психіатрії.
 27. Охарактеризуйте трудотерапію як підвид ерготерапії.
 28. Охарактеризуйте арт-терапію як підвид ерготерапії.
 29. Охарактеризуйте роль ерготерапевта в міждисциплінарній команді.
 30. Охарактеризуйте роль ерготерапії в лікувально-відновлювальному процесі.

 

 

ІI блок

«Фізична терапія у неврології»

 

 1. Охарактеризуйте етапи реабілітації в неврології.
 2. Охарактеризуйте рівні наслідків неврологічних захворювань.
 3. Опишіть структуру та функції різних відділів нервової системи (головного та спинного мозку, периферійних нервів, сенсорних систем).
 4. Опишіть методику проведення реабілітаційного обстеження неврологічних хворих (при ураженнях ЦНС, периферійних нервів, порушеннях чутливості та моторики).
 5. Наведіть методи фізичної реабілітації, які використовують у неврологічній практиці.
 6. Опишіть принципи планування реабілітаційного процесу у неврологічній практиці.
 7. Охарактеризуйте особливості лікарняного та післялікарняного періодів при захворюваннях і травмах нервової системи.
 8. Охарактеризуйте класифікацію та симптоматику захворювань нервової системи.
 9. Дайте характеристику особливостей фізичної реабілітації при паркінсонізмі.
 10. Дайте характеристику особливостей фізичної реабілітації при прогресуючій м’язовій дистрофії.
 11. Дайте характеристику особливостей фізичної реабілітації при невротичних розладах.
 12. Дайте характеристику особливостейфізичної реабілітації при розсіяному склерозі.
 13. Дайте характеристику особливостей фізичної реабілітації при інфекційних ураженнях нервової системи.
 14. Дайте характеристику особливостей фізичної реабілітації при порушеннях периферичної нервової системи.
 15. Дайте характеристику особливостей фізичної реабілітації при радикулітах.
 16. Дайте характеристику особливостей фізичної реабілітації при плекситах.
 17. Дайте характеристику особливостей фізичної реабілітації при інсультах у ранньому періоді.
      18.  Охарактеризуйте реабілітацію у відновному періоді інсульту.
 1. Дайте характеристику особливостей фізичної реабілітації при закритих ушкодженнях головного мозку.
 2. Дайте характеристику особливостей фізичної реабілітації при відкритих ушкодженнях головного мозку.
 3. Опишіть особливості фізичної реабілітації при ураженнях органів зору.
 4. Опишіть особливості фізичної реабілітації при ураженнях органів слуху.
 5. Дайте характеристику особливостей фізичної реабілітації при ушкодженнях спинного мозку на рівні шийного відділу.
 6. Дайте характеристику особливостей фізичної реабілітації при ушкодженнях спинного мозку на рівні грудного відділу.
 7. Дайте характеристику особливостей фізичної реабілітації при ушкодженнях спинного мозку на рівні поперекового відділу.
 8. Дайте характеристику особливостей фізичної реабілітації при ушкодженнях спинного мозку на рівні крижового відділу.
 9. Дайте характеристику особливостей фізичної реабілітації при ураженнях нервів верхньої кінцівки.
 10. Дайте характеристику особливостей фізичної реабілітації при ушкодженнях нервів нижньої кінцівки.
 11. Дайте характеристику особливостей фізичної реабілітації при невриті лицевого нерва.
 12. Дайте характеристику особливостей фізичної реабілітації при невриті трійчастого нерва.

 

 

ІІІ блок

«Фізична терапія у педіатрії»

 1. Наведіть особливості застосування фізичних вправ, масажу й інших фізичних чинників при пневмонії і бронхіті у дітей.
 2. Охарактеризуйте засоби та методи фізичної реабілітації при цукровому діабеті у дітей.
 3. Опишіть особливості проведення фізичної реабілітації у педіатрії.
 4. Наведіть особливості фізичної терапії при бронхіальній астмі у дітей під час загострення та в період ремісії.
 5. Охарактеризуйте засоби фізичної реабілітації при спастичній диплегії.
 6. Опишіть особливості застосування фізичних вправ у дітей, хворих на ревматизм.
 7. Опишіть періоди нормального розвитку дитини.
 8. Наведіть засоби й форми фізичної терапії, що застосовуються у дітей з вродженими вадами серця.
 9. Охарактеризуйте особливості фізичної реабілітації при гіперкінетичній формі ДЦП.
 10. Вкажіть основні правила застосування масажу і гімнастики у немовлят.
 11. Опишіть спеціальні завдання фізичної терапії при вродженій м’язовій кривошиї.
 12. Опишіть комплекси фізіотерапевтичного лікування у дітей різного віку із гострими та хронічними захворюваннями внутрішніх органів (індуктотермія, електрофорез з різними лікарськими речовинами, УВЧ).
 13. Опишіть комплекси фізіотерапевтичного лікування у дітей різного віку із гострими та хронічними захворюваннями внутрішніх органів ( УФО, солюкс, інгаляції лікарських речовин, магніто- та лазернотерапія).
 14. Опишіть комплекси бальнеологічного лікування у дітей різного віку із гострими та хронічними захворюваннями внутрішніх органів  (парафіно-озокеритові аплікації, лікувальні ванни, застосування мінеральних вод).
 15. Опишіть комплекси бальнеологічного лікування у дітей різного віку із гострими та хронічними захворюваннями внутрішніх органів (спелеотерапія, душ Шарко, висхідний душ, циркулярний душ, гірудотерапія).
 16. Опишіть як оцінювати ефективність проведення заходів фізичної реабілітації у дітей різного віку.
 17. Опишіть особливості застосування засобів фізичної терапії при гастритах у дітей.
 18. Наведіть програму фізичної реабілітації при атонічно-астатичній формі ДЦП.
 19. Наведіть загальні принципи складання і зміст медичних реабілітаційних програм у педіатрії.
 20. Розкрийте форми та засоби фізичної реабілітації при геміпаретичній формі ДЦП.
 21. Охарактеризуйте форми дитячого церебрального паралічу відповідно до класифікації К.А. Семенової.
 22. Розкрийте завдання та засоби фізичної реабілітації дітей із набутими вадами серця.
 23. Охарактеризуйте форми та засоби фізичної терапії недоношених дітей та дітей із пологовими травмами.
 24. Опишіть засоби фізичної реабілітації, які застосовуються при дитячому церебральному паралічі.
 25. Наведіть рекомендований комплекс вправ при порушеннях зору у дітей.
 26. Вкажіть основні правила застосування масажу і гімнастики у немовлят. Опишіть рефлекторні вправи.
 27. Розкрийте форми та засоби фізичної терапії у дітей із порушеннями обміну речовин.
 28. Охарактеризуйте систему класифікації порушень функції руки (МАСS).
 29. Вкажіть основні правила застосування масажу і гімнастики у немовлят.
 30. Опишіть засоби та методи фізичної терапії у дітей із запальними захворюваннями серця (ендо-, міо- та перикардити).

 

 

IV блок

«Фізична терапія в травматології та ортопедії»

 

 1. Наведіть загальні поняття, основні аспекти та завдання фізичної терапії в травматології та ортопедії.
 2. Охарактеризуйте особливості фізичної терапії при травмах опорно-рухового апарату у спортсменів.
 3. Наведіть класифікацію травматичних пошкоджень опорно-рухового апарату.
 4. Опишіть консервативні методи реабілітації хворих з травмами хребта.
 5. Наведіть визначення та методи діагностики сколіозу, наведіть його основні ознаки та ступені.
 6. Наведіть методи ЛФК при сколіозі.
 7. Наведіть методики визначення постави, опишіть формування вигинів хребта.
 8. Наведіть види дефектів постави, опишіть завдання та методику проведення ЛФК при дефектах постави.
 9. Опишіть лікувальний масаж та засоби фізіотерапії в реабілітації хворих з дефектами постави.
 10. Наведіть методи визначення кривошиї, опишіть методику ЛФК та масажу при кривошиї.
 11. Опишіть причини, клінічні прояви, особливості використання ЛФК та масажу при плоскостопості.
 12. Опишіть методику фізичної реабілітації при дисплазії кульшового суглоба.
 13. Наведіть визначення терміну артрит, класифікацію та методи фізичної реабілітації при артритах.
 14. Опишіть патогенез і загальну клінічну картину артритів будь-якої етіології та основні методи фізичної реабілітації при артритах.
 15. Охарактеризуйте інфекційні артрити: поняття, етіологію, класифікацію, клінічну картину. Опишіть особливості фізичної реабілітації при інфекційних артритах.
 16. Охарактеризуйте травматичні артрити: поняття, етіологію, класифікацію, клінічну картину. Опишіть особливості фізичної реабілітації при травматичних артритах.
 17. Опишіть методику механотерапії при артритах.
 18. Опишіть методику лікувальної гімнастики в басейні при артритах.
 19. Охарактеризуйте масаж як складову частину комплексного лікування при артритах.
 20. Опишіть методику фізіотерапії при артритах.
 21. Опишіть методику санаторно-курортного лікування при артритах.
 22. Наведіть поняття артрозу. Опишіть патологічні зміни та функціональну здатність при артрозах.
 23. Охарактеризуйте клінічний перебіг, методи діагностики артрозу. Опишіть завдання, форми, засоби ЛФК при артрозі.
 24. Опишіть роль фізіотерапії у фізичній реабілітації хворих на артроз.
 25. Опишіть поняття остеохондрозу, його етіологію, етапи розвитку та особливості фізичної реабілітації при остеохондрозі.
 26. Опишіть клінічну картину та остеохондрозу. Наведіть принципи та задачі фізичної реабілітації при остеохондрозі.
 27. Охарактеризуйте форми і засоби ЛФК при остеохондрозі.
 28. Наведіть комплекси вправ лікувальної гімнастики при остеохондрозі хребта в різних його відділах.
 29. Охарактеризуйте методи мануальної терапії при остеохондрозі.
 30. Опишіть методи фізіотерапії при остеохондрозі.

 

 

 

V блок

«Ситуативні завдання»

 

 1. Складіть реабілітаційну програму при плоскостопості.
 2. Складіть комплекс лікувальної гімнастики при кривошиї.
 3. Складіть комплекс лікувальної гімнастики при вивиху стегна.
 4. Складіть комплекс лікувальної гімнастики при дисплазії кульшового суглоба.
 5. Складіть програму лікувального масажу при сколіозі.
 6. Складіть комплекс лікувальної гімнастики при артритах.
 7. Складіть комплекс лікувальної гімнастики при артрозах.
 8. Складіть програму лікувального масажу при остеохондрозі.
 9. Складіть програму лікувального масажу при кривошиї.
 10. Складіть комплекс вправ лікувальної гімнастики при порушеннях постави.
 11. Підберіть засоби адаптивної фізичної культури для осіб з вадами слуху.
 12. Складіть комплекс вправ для профілактики плоскостопості учнів з порушенням опорно-рухового апарату.
 13. Підберіть засоби адаптивної фізичної культури для осіб з дефектами зору.
 14. Складіть комплекс вправ ранкової гімнастики при дитячому церебральному паралічі (ДЦП) середнього і легкого ступеня.
 15. Підберіть засоби адаптивної фізичної культури при порушеннях опорно-рухового апарату.
 16. Складіть орієнтовний перелік питань для бесіди з учнями при розумовій відсталості на тему «Здоровий спосіб життя».
 17. Підберіть види спорту, які будуть сприяти покращення стану здоров’я при травмах спинного мозку. Обґрунтуйте відповідь.
 18. Складіть комплекс вправ для розвитку координації рухів особам з патологією органу зору.
 19. Підберіть комплекс вправ для учнів з пошкодженням органу слуху.
 20. Наведіть комплекс вправ лікувальної фізичної культури для відновлення після травм хребта.
 21. Наведіть комплекс вправ лікувальної фізичної культури для відновлення після загострення хронічного гастриту.
 22. Наведіть комплекс вправ лікувальної фізичної культури для відновлення після загострення хронічного бронхіту.
 23. Наведіть комплекс вправ лікувальної фізичної культури для відновлення після травм хребта.
 24. Наведіть комплекс вправ лікувальної фізичної культури для відновлення після травм суглобів.
 25. Наведіть комплекс вправ лікувальної фізичної культури для відновлення після переламів кісток нижніх кінцівок.
 26. Наведіть основні прийоми масажу як засобу відновлення після розтягнення м’язів.
 27. Наведіть основні прийоми масажу як засобу відновлення після травм опорно-рухового апарату.
 28. Складіть харчовий раціон для спортсменів в період гострого фізичного перенапруження.
 29. Наведіть комплекс вправ лікувальної фізичної культури для відновлення після загострення хронічних захворювань нирок.
 30. Складіть орієнтовний перелік питань для бесіди з учнями при дитячому церебральному паралічі (ДЦП) на тему «Як досягти мети?».

 

Перелік практичних навичок

 

 1. Провести вимірювання амплітуди рухів – згинання і розгинання у плечовому суглобі. Визначити площину вимірювання.
 2. Провести вимірювання амплітуди рухів – відведення і приведення у плечовому суглобі. Визначити площину вимірювання.
 3. Провести вимірювання амплітуди рухів – згинання у ліктьовому суглобі. Визначити площину вимірювання.
 4. Провести вимірювання амплітуди рухів – згинання і розгинання у променево-зап’ястковому суглобі. Визначити площину вимірювання.
 5. Провести вимірювання амплітуди рухів – згинання у кульшовому суглобі при розгинанні у колінному суглобі. Визначити площину вимірювання.
 6. Провести вимірювання зовнішньої і внутрішньої ротації у кульшовому суглобі. Визначити площину вимірювання.
 7. Провести вимірювання амплітуди рухів – згинання у колінному суглобі. Визначити площину вимірювання.
 8. Провести вимірювання амплітуди рухів – тильне і підошвове згинання в гомілково-стопному суглобі. Визначити площину вимірювання.
 9. Надайте лікувального положення пацієнту протилежного до пози Верніке-Манна.
 10. Продемонструйте варіанти посилення видиху лежачому пацієнтові.
 11. Продемонструйте пересаджування пацієнта з ліжка на візок.
 12. Продемонструйте вертикалізацію хворого з положення лежачи.
 13. Продемонструйте мануальне тестування сили м’язів плеча за Ловеттом.
 14. Продемонструйте дослідження координації рухів на прикладі дослідження ходи, пальценосової проби, вказівної проби, п’ятково-колінної проби.
 15. Продемонструйте дослідження чутливості: тактильної, больової, м’язово- суглобової, відчуття локалізації.
 16. Продемонструйте дослідження когнітивних функцій за допомогою тесту малювання годинника.
 17. Продемонструйте алгоритм дій при одяганні пуловера та сорочки з геміпарезами та верхніми парезами
 18. Продемонструйте алгоритм дій при роздяганні пуловера та сорочки з геміпарезами та верхніми парезами.
 19. Продемонструйте алгоритм дій при одяганні брюк та спідниць з геміпарезами, верхніми парезами, тетрапарезами, нижніми параплегіями.
 20. Продемонструйте алгоритм дій при роздяганні брюк та спідниць з геміпарезами, верхніми парезами, тетрапарезами, нижніми параплегіями.
 21. Продемонструйте алгоритм дій при застібанні ґудзиків з геміпарезами, парезами, нижніми параплегіями.
 22. Продемонструйте алгоритм дій при взуванню та шнуруванню з геміпарезами, парезами.
 23. Продемонструйте комплекс вправ (п’ять) для дрібної моторики пальців рук за допомогою обладнання.
 24. Продемонструйте комплекс вправ (п’ять) для дрібної моторики пальців ніг за допомогою обладнання.
 25. Провести вимірювання окружності та екскурсії грудної клітки, розрахувати ІМТ.
 26. Визначити та оцінити Індекс Ерісмана.
 27. Провести та оцінити класичний варіант проби Руф’є.
 28. Провести та оцінити модифікований варіант проби  Руф’є.
 29. Провести та оцінити пробу із затримкою дихання (проба Штанге).
 30. Провести та оцінити пробу із затримкою дихання (проба Генчі).
 31. Провести та оцінити ортостатичну пробу.
 32. Провести та оцінити кліностатичну пробу.

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антонік В. І. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури : навчальний посібник / В. І. Антонік, І. П Антонік., В. Є. Андріанов. – К. : Видавничий дім «Професіонал», Центр учбової літератури, 2009. – 336 с.
 2. Апанасенко Г.Л. Спорт для всех и новая феноменология здоровья / Г.Л. Апанасенко // Физкультура в профилактике, лечении, реабилитации. – 2004. – № 3. – С. 20 – 21.
 3. Артериальная гипертензия в детском возрасте – почти не замечаемая проблема. Часть І. Диагностика // Новые медицинские технологии. – 2005. – № 3. – С. 8 – 12.
 4. Белова А.Н. Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации: Руководство для врачей и научных работников / Под ред. А.Н. Беловой, О.Н. Шепетовой. – М: Антидор, 2002. – 440 с.
 5. Вест С.Дж. Секреты ревматологии / С.Дж. Вест. – СПб: Бином. – Невский диалект, 1999. – 768 с.
 6. Демченко О. К. Медсестринство в терапії / О. К. Демченко. – К. : Здоров’я, 2001. – 333 с.
 7. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура (кинезотерапия): Учеб. для студ. высш. учеб, заведений. — 2-е изд., стер. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 608 с.
 8. Дубровский В.И. Спортивная медицина: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., доп. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – 512 с.
 9. Кушаковский М.С. Аритмии и блокады сердца (атлас электрокардиограмм) / М.С. Кушаковский, Н.Б. Журавлева. – СПб. ИКФ «Фолиант», 1999. – 416 с.
 10. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической подготовленности / Б.Х. Ланда. – Советский спорт. – М., 2004. – 240 с.
 11. Лікувальна фізична культура: Підручник / В.С. Соколовський, Н.О. Романова, О.Г. Юшковська. – Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2005. – 234 с.
 12. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина : підручник / Клапчук В. В., Дзяк Г. В., Муравов І. В. та ін.; за ред. В. В. Клапчука, Г. В. Дзяка. – К. : Здоров’я, 1995. – 312 с.
 13. Маруненко І. М. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни : курс лекцій / І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, В. І. Бобрицька. – К. : Професіонал, 2004. – 287 с.
 14. Медицинкая реабилитация: Руководство для врачей / Под ред. В.А. Епифанова. – М.: МЕДпресс-Информ, 2005. – 328 с.
 15. Мурашко В.В., Струтынский А.В. Электрокардиография / В.В. Мурашко, А.В. Струтынский. – М. МЕДпресс, 1998. – 312 с.
 16. Мурза В. П. Фізична реабілітація : навчальний посібник / В. П. Мурза. – К. : Олан, 2004. – 559 с.
 17. Мухін В. М. Фізична реабілітація : підручник / В. М. Мухін. – К., 2005 – 470 с.
 18. Нейко Є.М. Практикум з основ електрокардіографії / Є.М. Нейко, І.П. Вакалюк, Н.М. Середюк. – Івано-Франківськ, 1997. – 50 с.
 19. Неттер Ф. Атлас анатомії людини /Френк Неттер; / за ред. проф. Ю.Б.Чайковського. – Львів: Наутілус, 2004. – 592 с.
 20. Окамото Гері Основи фізичної реабілітації : [Навчальний посібник] / Окамото Гері. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2002. – 325 с.
 21. Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації [навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Т. Бойчук, М. Голубєва, О.  Левандовський, Л. Войчишин. _ Л.: ЗУКЦ, 2010. – 240 с.
 22. Пархотик И.И. Физическая реабилитация при заболеваниях органов брюшной полости. – К.: Олимпийская л-ра, 2003. – 223 с.
 23. Плахтій П. П Основи гігієни та фізичного виховання / П. П. Плахтій. – Кам’янець-Подільський, 2003. – 240 с.
 24. Порада A.M. Основи фізичної реабілітації / Порада A.M., Солодовник Ю.В., Прокопчук Н.Є. – Київ., Медицина, 2008. – 246 с.
 25. Спортивна медицина і фізична реабілітація : навч. посібник / В. А. Шаповалова, В. М. Коршак, В. М. Халтагарова та ін. – К. : Медицина, 2008. – 248 с.
 26. Тарасюк В. С. Ріст і розвиток людини / В. С. Тарасюк. – К. : Медицина, 2008. – 400 с.
 27. Фокин В. Н. Полный курс мас сажа : учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство ФАИР, 2008. – 512 с.: ил. – (Популярная медицина).
 28. Шедов В.В. Курс пропедевтики внутренних болезней в схемах и таблицах / В.В. Шедов, И.И. Шапошник. – Челябинск, 1995. – 377 с.
 29. Яворский О.Г. Пропедевтика внутренних болезней в вопросах и ответах / О.Г. Яворский, Л.В. Ющик. – К. Здоров’я, 2003. – 300 с.
 30. Язловецький В. С. Основи фізичної реабілітації / В. С. Язловецький, Г. Е. Верич, В. М. Мухін. – Кіровоград, 2004. – 328 с.

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Відповіді студентів оцінюються на комплексному екзамені за такими показниками: варіант (білет) складається з п’яти питань, які охоплюють теоретичний та практичний матеріал.

Оцінювання результатів складання іспиту здійснюється у порядку, передбаченому прийнятою в університеті системою контролю знань (за національною (4-бальною) шкалою, 100-бальною університетською та шкалою ЄКТС: «А», «В», «С», «D», «Е», «FX» та «F»).

Виконання всіх екзаменаційних завдань з комплексного іспиту є обов’язковим.

Оцінки іспиту виставляє кожен член комісії.

Підсумкова оцінка комплексного іспиту визначається як середня з оцінок за кожен вид екзаменаційних завдань.

Рішення Екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні іспитів, а також про присвоєння студентам кваліфікації та видання випускникам дипломів (загального зразка чи з відзнакою) приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали участь в її засіданні. За однакової кількості голосів голос Голови Екзаменаційної комісії є вирішальним.

Повторне складання (перескладання) іспиту з метою підвищення оцінки не дозволяється.

Знання студентів оцінюється як з теоретичної, так і з практичної підготовки за такими критеріями:

А (90-100) – 5 (відмінно) – відмінне виконання – студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, пов’язує програмовий матеріал із профілем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок.

В (82-89) – 4 (добре) – вище середнього рівня студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного.

С (75-81) – 4 (добре) – загалом хороша робота – студент засвоїв теоретичний матеріал, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, не може аргументувати виклад матеріалу. Припускає помилки при аналізі викладу зміст матеріалу, володіє практичними навиками, але  припускається помилок в практичному аналізі матеріалу.

D (69-74) – 3 (задовільно) – непогано студент в основному опанував теоретичні знання з навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю.

Е (50-68) – 3 (задовільно) – виконання відповідає мінімальним критеріям – студент погано опанував теоретичні знання навчальної дисципліни, слабо орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, досить непереконливо відповідає, не розрізняє поняття, додаткові питання практичного характеру залишаються без змістовних відповідей.

FX (35-49) – 2 (незадовільно) – необхідне повторне перескладання – студент слабо опанував навчальний матеріал з дисципліни, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, практично відсутнє наукове мислення.

F (1-34) – 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням – студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове мислення.

Студентам, які отримали позитивні оцінки за передбаченими програмою підготовки формами атестації, рішенням Екзаменаційної комісії присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється кваліфікація у відповідності до отриманої спеціальності і видається диплом про вищу освіту.

Рішення щодо видачі студенту диплома з відзнакою приймається Екзаменаційною комісією за результатами атестації і з урахуванням усіх наданих до Екзаменаційної комісії матеріалів, які засвідчують, що навчальні та наукові (творчі) досягнення студента під час навчання за даним освітнім рівнем відповідають вимогам Положення «Про диплом з відзнакою».

Якщо відповідь студента на іспиті не відповідає вимогам рівня атестації, Екзаменаційна комісія ухвалює рішення про те, що студент не пройшов атестацію і у протоколі засідання Екзаменаційної комісії йому проставляється оцінка «незадовільно» (1-49 балів). У випадку, якщо студент не з’явився на засідання Екзаменаційної комісії для складання іспитів, у протоколі зазначається, що він є неатестованим у зв’язку з неявкою на засідання. Якщо студент не з’явився на засідання Екзаменаційної комісії з поважної причини, що підтверджується відповідними документами, йому може бути встановлена інша дата складання іспиту під час роботи Екзаменаційної комісії.

Студент, який отримав незадовільну оцінку при складанні комплексного чи додаткового іспиту (на випускному курсі), відраховується з університету. Йому видається академічна довідка встановленого зразка.

Студенти, які не склали іспити у зв’язку з неявкою без поважних причин або отриманням незадовільної оцінки, мають право на повторну (з наступного навчального року) атестацію протягом трьох років після відрахування з ВНЗ (у період роботи, згідно затвердженого графіку, Екзаменаційної комісії з відповідної спеціальності). Перелік іспитів визначається за навчальним планом та навчальною програмою на момент навчання студента в університеті. Повторно складається тільки той іспит, з якого була отримана незадовільна оцінка.

 

Затверджено на засіданні методичної ради факультету фізичної культури та здоров’я людини.

Протокол № 8 від «10» квітня 2019 року

 

 

Голова методичної ради факультету

к.пед.н., доцент                                                                             О.М. Киселиця

 

 

Завідувач кафедри

фізичної терапії та ерготерапії

д.мед.н., професор                                                                        Л.Г. Доцюк

 

 

Декан факультету фізичної

культури та здоров’я людини,

к.пед.н., доцент                                                                            Я.Б. Зорій

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *