Освітня програма_бакалавр_2019

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

назва вищого навчального закладу

 

 

 

ЗМІНИ ДО ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

«ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ*
Голова Вченої ради
___________________
   /Р.І. Петришин/
(протокол № __ від “___”____________ 2019 р.)

 

Освітня програма вводиться в дію

             з    1     вересня      2019 р.
Ректор___________________
/ Р.І. Петришин/
(наказ № _______ від “___”___________ 2019 р.)

 

 

 

Чернівці

2019 р.

 

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

освітньо-професійної програми

 

” РОЗРОБЛЕНО ”

 

Проектною групою кафедри

фізичної реабілітації та ерготерапії

ЧНУ ім. Юрія Федьковича

 

Керівник проектної групи

завідувач кафедри

фізичної рабілітації та ерготерапії

___________    д.мед.н., професор Доцюк Л.Г.

«___» _____________ 2019  р.

 

 

 

” СХВАЛЕНО ”                                                        ” ПОГОДЖЕНО ”    

 

Вченою радою                                                 Начальник навчального відділу

факультету фізичної культури

та здоровʼя людини                                            ЧНУ ім. Юрія Федьковича

______________ Я.Д. Гарабажів

Протокол № _____

від «_____» _________ 2019 р.                        «____» ___________ 2019 р.

 

 

 

Голова вченої ради факультету

фізичної культури та здоровʼя людини

______________                   доц. Я.Б. Зорій

 

 

” РЕКОМЕНДОВАНО ”

 

Науково-методичною комісією вченої ради

ЧНУ ім. Юрія Федьковича

 

Протокол № ____ від «___» ________ 2019 р.

 

 

Голова комісії університету  ______ В.О. Балух

© ЧНУ, 2019

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який регламентує нормативні, компетентностні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці бакалаврів у галузі 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

Освітньо-професійна програма заснована на компетентнісному підході підготовки спеціаліста у галузі 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

Розроблено проектною групою кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії у складі:

 1. Доцюк Лідія Георгіївна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії.
 2. Гусак Володимир Вікторович – кандидат медичних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії.
 3. Темерівська Тетяна Георгіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії.

Програма схвалена вченою радою факультету фізичної культури та здоровʼя людини, погоджена з начальником навчального відділу Чернівецького національного університету, рекомендована науково-методичною комісією вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та затверджена Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Порядок розробки, експертизи, затвердження і внесення змін у освітню програму регулюється «Тимчасовим положенням про освітні програми підготовки фахівців різних ступенів вищої освіти в Чернівецькому національному університеті», затвердженим Вченою радою ЧНУ імені Юрія Федьковича.

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Чернівецького національного університету.

 

 

 

 

Вимоги професійних стандартів

Повна назва професійного стандарту World Confederation for Physical Therapy:

“guideline for standards of physical therapy practice”; “guideline for physical therapist professional entry level education”

 

World Federation of occupational therapists: “Entry level competencies for occupational therapists”

 

Назва та реквізити відповідного документу https://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/Guideline_PTEducation_complete.pdf

 

https://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/Guideline_standards_practice_complete.pdf

 

http://www.wfot.org/wfot2014/pdf/entry_level_competencies_draft.pdf

 

Особливості стандарту вищої освіти, пов’язані з наявністю даного Професійного стандарту

Стандарти враховані при визначенні основних компетентностей, що має здобути випускник, термінів навчання, тривалості клінічних практик, результатів навчання, вимог до атестації та вимог до якості.

 

 

 

 

Перелік нормативних документів, на яких базуються зміни до освітньо-професійної програми:

 1. Закон України «Про вищу освіту» 01.07.2014 №1556-VII.
 2. Закон України «Про освіту» 05.09.2017 №2145-VIII.
 3. Постанова Кабінету Міністрів від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.
 4. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14.08.1998 р. №251 Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація».
 5. Національний класифікатор України: “Класифікатор професій” ДК 003:2010 // Видавництво “Соцінформ”. – К.: 2010.
 6. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 листопада 2014 року № 1361 «Про затвердження зміни до національного класифікатора України ДК 003:2010» (зміна № 2).
 7. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти // Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. №600 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 р. №1648): Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/proekty%20standartiv%20vishcha%20osvita/1648.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 1. Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності

227 «Фізична терапія, ерготерапія»

 

1 – Загальна інформація
Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

факультет фізичної культури та здоров’я людини,

кафедра фізичної реабілітації та ерготерапії

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Бакалавр фізичної терапії, ерготерапії.

Офіційна назва освітньої програми Освітньо-професійна програма бакалавра спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКСТ, термін навчання 4 роки
Наявність акредитації Національна агенція забезпечення якості вищої освіти.
Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 рівень
Передумови 1. Наявність повної загальної середньої освіти

Без обмежень доступу до навчання.

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до ЧНУ», затвердженими Вченою радою університету.

2. Наявність ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальностями 223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (зарахування не більше ніж 60 кредитів ЄКСТ).

Без обмежень доступу до навчання.

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до ЧНУ», затвердженими Вченою радою університету.

Мова(и) викладання українська
Термін дії освітньої програми 2017-2021 рр.
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми http://fizreab.chnu.edu.ua/

 

2 – Мета освітньої програми

Забезпечення умов формування і розвитку професійних компетентностей бакалавра з галузі 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» та оволодіння знаннями, уміннями і навичками, необхідними для здійснення фахової діяльності з метою реалізації та корекції програми фізичної терапії чи ерготерапії, покращення функціональних можливостей, здоров’я, адаптації до оточуючих умов осіб різного віку та можливостей з акцентом практичних навиках дослідження, розвитком компетентностей, необхідних для комунікації, кооперації, поширення інформації та менеджменту проектами.

3 – Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація

(за наявності))

Галузь знань – 22 «Охорона здоров’я» спеціальності

Спеціальність – 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії в реабілітаційних, лікувально-профілактичних, санаторно-курортних,  навчальних та фізкультурно-оздоровчих закладах
Опис предметної області Об’єкти вивчення та діяльності: рухові функції та активність людини,  їх  порушення  та  корекція  з  метою  відновлення  повноцінної  життєдіяльності  відповідно  до  бажань  і  потреб людини в умовах довкілля.

Цілі навчання: Підготовка  фахівців,  здатних  вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з порушеннями  функцій  органів  та  систем,  зокрема,  опорно-рухового  апарату,  нервової,  серцево-судинної  та  дихальної систем із застосуванням положень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних, психолого-педагогічних наук.

Теоретичний зміст предметної області: знання для відновлення та   запобігання втрати рухових функцій та активності       людини: медико-біологічних,  психолого-педагогічних, соціальних  та дисциплін професійної підготовки; вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності; законодавчої бази; комунікацій у професійній сфері; основ ділового спілкування, основ ділової іноземної мови (мов); професійних компетенцій, прав та обов’язків; основних положень етики.

Методи, методики та технології: спостереження, опитування, тестування та  вимірювання           у фізичній  терапії  та            ерготерапії; обробки інформації; планування та реалізації заходів фізичної терапії та ерготерапії;   вербального спілкування; надання долікарської допомоги.

Інструменти та обладнання для контролю основних життєвих показників  пацієнта/клієнта;  тестування  та  вимірювання  у фізичній  терапії  та  ерготерапії;  проведення терапії та ерготерапії; технічні допоміжні засоби пересування та самообслуговування.

Особливості програми Опанування професійних знань, умінь і навичок у галузі «Охорона здоров’я» на основі засвоєння морфології, фізіології, біомеханіки; формування світоглядних, мотиваційно-ціннісних орієнтацій і установок на збереження і зміцнення здоров’я, ведення здорового способу життя, оптимізації психофізичного стану людини, освоєння різноманітних умінь і навичок, і пов’язаних з ними знань, відновленню рухової активності, повернення пацієнта то нормального життя і високої працездатності.

4 – Придатність випускників

до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування Бакалавр фізичної терапії, ерготерапії може бути працевлаштований:

˗      фахівець з фізичної терапії в реабілітаційних закладах

˗      фахівець з фізичної терапії в лікувально-профілактичних закладах,

˗      фахівець з фізичної терапії в санаторно-курортних закладах

˗      фахівець з фізичної терапії в навчально-реабілітаційних закладах,

˗      асистент ерготерапевта,

˗      інструктор ЛФК,

˗      кінезітерапевт;

˗      масажист та спортивний масажист,

˗      фахівець в центрах фізичної реабілітації дітей з ураженнями опорно-рухового апарату та нервової системи,

˗      фахівець у спеціальних школах-інтернатах,

˗      фахівець у закладах для людей похилого віку та інвалідів,

˗      фахівець у школах соціальної реабілітації,

˗      фахівець у громадських організаціях «Інваспорту»,

консультант рекреаційно-курортних, спортивних, соціально-реабілітаційних центрів та закладів

Академічні права випускника Випускники  мають  право  продовжити  навчання  на  другому рівні  вищої  освіти  та  здобувати  ступінь  «магістр».

НРК України – 8 рівень, EQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL – 7 рівень.

Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Рекомендовані фахові первинні посади для випускників 3226 – асистент фізичного терапевта;

3226 – асистент ерготерапевта;

3226 – масажист;

3226 – масажист спортивний.

5 – Викладання та оцінювання

Викладання та навчання – організаційні форми: колективне, групове та інтегративне навчання;

лекції, семінарські, практичні, лабораторні, індивідуальні заняття, консультації;

– технології навчання: інформаційно-комунікаційні, дистанційні, студентсько-центровані, модульні, дискусійні, проблемно-орієнтовані технології навчання, технології дослідницького навчання, самонавчання, технології навчання у співробітництві, проективна освіта.

Оцінювання Види контролю: за рівнями: самоконтроль, контроль на рівні викладача, контроль на рівні завідувача кафедри, контроль на рівні деканату, контроль на рівні ректорату, державний контроль; за терміном проведення: оперативний (вхідний, поточний, проміжний, підсумковий) та відтермінований;

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестування, презентація наукової, творчої роботи, заліки, екзамени, практики.

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за чотирибальною шкалою – 4-бальна національна шкала (відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-рівнева національна шкала (зараховано/незараховано); 100-бальна; шкала ECTS (А, В, С, D, E, F, FX).

6 – Програмні компетентності

Інтегральна компетентність ІК.  Здатність  вирішувати  складні  спеціалізовані  задачі  та практичні  проблеми,  пов’язані  з   фізичною  терапією  та ерготерапією,   що   характеризуються   комплексністю   та невизначеністю  умов,  із  застосуванням  положень,  теорій  та методів медико-біологічних, педагогічних наук.
Загальні компетентності (ЗК) ЗК 01. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 02. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК 03. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК 04. Здатність працювати в команді.

ЗК 05. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК 06. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 07. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК 08. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК 09. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 11. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 12. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК 14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності СК 01. Здатність пояснити пацієнтам, клієнтам, родинам, членам міждисциплінарної команди, іншим медичним працівникам потребу у заходах фізичної терапії, ерготерапії, принципи їх використання і зв’язок з охороною здоров’я.

СК 02. Здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток людського організму та його рухові функції.

СК 03. Здатність трактувати патологічні процеси та порушення і застосовувати для їх корекції придатні засоби фізичної терапії, ерготерапії.

СК 04. Здатність враховувати медичні, психолого-педагогічні, соціальні аспекти у практиці фізичної терапії, ерготерапії.

СК 05. Здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну діяльність з фізичної терапії, ерготерапії у травматології та ортопедії, неврології та нейрохірургії, кардіології та пульмонології, а також інших областях медицини.

СК 06. Здатність виконувати базові компоненти обстеження у фізичній терапії та/або ерготерапії: спостереження, опитування, вимірювання та тестування, документувати їх результати (додаток 3).

СК 07. Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та пояснювати зміст і необхідність виконання програми фізичної терапії та ерготерапії.

СК 08. Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або ерготерапії.

СК 09. Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерготерапії функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта.

СК 10. Здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану пацієнта/клієнта відповідними засобами й методами (додаток 3) та документувати отримані результати.

СК 11. Здатність адаптовувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов.

СК 12. Здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних станів.

СК 13. Здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/догляду, профілактиці захворювань, травм, ускладнень та неповносправності, здоровому способу життя.

СК 14. Здатність знаходити шляхи постійного покращення якості послуг фізичної терапії та ерготерапії

7 – Нормативний зміст підготовки бакалавра, сформульований у термінах результатів навчання

ПР 01. Демонструвати готовність до зміцнення та збереження особистого та громадського здоров’я шляхом використання рухової активності людини та проведення роз’яснювальної роботи серед пацієнтів/клієнтів, членів їх родин, медичних фахівців, а також покращенню довкілля громади.

ПР 02. Спілкуватися усно та письмово українською та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування; складати документи, у тому числі іноземною мовою (мовами).

ПР 03. Використовувати сучасну комп’ютерну техніку; знаходити інформацію з різних джерел; аналізувати вітчизняні та зарубіжні джерела інформації, необхідної для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень.

ПР 04. Застосовувати у професійній діяльності знання біологічних, медичних, педагогічних та психосоціальних аспектів фізичної терапії та ерготерапії.

ПР 05. Надавати долікарську допомогу при невідкладних станах та патологічних процесах в організмі; вибирати оптимальні методи та засоби збереження життя.

ПР 06. Застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання структурних змін та порушених функцій організму, активності та участі (додаток 3), трактувати отриману інформацію.

ПР 07. Трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення за Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) та Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків (МКФ ДП).

ПР 08. Діяти згідно з нормативно-правовими вимогами та нормами професійної етики.

ПР 09. Реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії.

ПР 10. Здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації рухових порушень та активності (додаток 4).

ПР 11. Здійснювати заходи ерготерапії для ліквідації або компенсації функціональних та асоційованих з ними обмежень активності та участі в діяльності.

ПР 12. Застосовувати сучасні науково-доказові дані у професійній діяльності.

ПР 13. Обирати оптимальні форми, методи і прийоми, які б забезпечили шанобливе ставлення до пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та приватність.

ПР 14. Безпечно та ефективно використовувати обладнання для проведення реабілітаційних заходів, контролю основних життєвих показників пацієнта, допоміжні технічні засоби реабілітації для пересування та самообслуговування.

ПР 15. Вербально і невербально спілкуватися з особами та групами співрозмовників, різними за віком, рівнем освіти, соціальною і професійною приналежністю, психологічними та когнітивними якостями тощо, у мультидисциплінарній команді.

ПР 16. Проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин, колег і невеликих груп.

ПР 17. Оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та ерготерапії, використовуючи відповідний інструментарій (додаток 3), та за потреби, модифіковувати поточну діяльність.

ПР 18. Оцінювати себе критично, засвоювати нову фахову інформацію, поглиблювати знання за допомогою самоосвіти, оцінювати й представляти власний досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег.

8 – Форми атестації здобувачів вищої освіти

Атестація здобувачів першого рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» здійснюється у формі кваліфікаційного тестового державного іспиту «Крок» та практично-орієнтованого іспиту.

9 – Вимоги до кваліфікаційного та практично-орієнтованого іспитів

Кваліфікаційний тестовий державний іспит «Крок» оцінює відповідність професійної компетентності студента вимогам, визначеним цим стандартом, здійснюється Центром тестування при МОЗ України відповідно до Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів.

Практично-орієнтований іспит оцінює відповідність компетентності студента вимогам, визначеним цим стандартом та освітньою програмою, і проводиться екзаменаційною комісією закладу вищої освіти.

10 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення Проектна група: доктор медичних наук, професор, кандидати медичних наук, доцент та кандидат педагогічних наук, доцент.

Усі розробники є штатним співробітниками Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Гарант освітньої програми: д.мед.н., професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії Доцюк Л.Г.

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також висококваліфіковані фахівці з фізичної терапії, ерготерапії.

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять стажування.

Матеріально-технічне забезпечення Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі:

– навчальні корпуси;

– гуртожитки;

– тематичні кабінети та спеціалізовані лабораторії;

– комп’ютерний клас;

– пункти харчування;

– точки бездротового доступу до мережі Інтернет;

– мультимедійне обладнання;

– реабілітаційні та рекреаційні зали;

– зал лікувальної фізичної культури;

– спортивні майданчики.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення – офіційний сайт ЧНУ: www.chnu.edu.ua;

– точки бездротового доступу до мережі Інтернет;

– необмежений доступ до мережі Інтернет;

– наукова бібліотека, читальні зали;

– графіки навчального процесу;

– навчально-методичні комплекси дисциплін;

– програми практик;

– методичні вказівки щодо виконання курсових та дипломних робіт;

– критерії оцінювання рівня підготовки;

– пакети комплексних контрольних робіт.

11 – Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність Не передбачено
Міжнародна кредитна мобільність У рамках міжнародної співпраці кафедра підтримує взаємостосунки з кафедрою здоровʼя і розвитку людини Сучавського університету Штефан Чел Маре (м. Сучава, Румунія), кафедрою кінетотерапії Ясського університету Александр Іоан Кузи (м. Ясси, Румунія), факультетом фізіотерапії Кишинівського державного університету фізичної культури і спорту (м. Кишинів, Молдова) та Вищою школою суспільних та технічних наук м. Радом (Польща).
Навчання іноземних студентів Не передбачено

 

 1. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
 • Перелік компонент ОПП
Код н/д Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кіль-кість кредитів Форма

підсумк. контролю

1 2 3 4
Цикл загальної підготовки
Обов’язкові навчальні дисципліни
ОК 1.1. Українська мова (за проф. спрямув.) 3 екзамен
ОК 1.2. Іноземна мова (за проф. спрямув.) 6 екзамен
ОК 1.3. Актуальні питання історії та культури України 5 екзамен
ОК 1.4. Сучасні інформаційні технології та медична статистика 3 залік
ОК 1.5. Філософія 4 екзамен

Вибіркові навчальні дисципліни

ВК 1.6. Фізичне виховання (за видами спорту) 3 залік
ВК 1.7. Гром. здоров’я та медицина порятунку /  Основи екстремальної медицини 4 залік
ВК 1.8. Фізичне виховання  / Менеджмент у фізичній терапії 3 залік
ВК 1.9. Іноземна мова (за проф. спрямув.) 3 залік
ВК 1.10. Професійна іноземна мова / Англійська мова 3 залік
Цикл професійної підготовки
Обов’язкові навчальні дисципліни
ОК 2.1. Загальна морфологія 5 залік
ОК 2.2. Вступ у фізичну терапію 3 залік
ОК 2.3. Гігієна та основи екологї 4 екзамен
ОК 2.4. Біологія і паразитологія 4 екзамен
ОК 2.5. Теорія і методика фізичної культури 3 залік
ОК 2.6. Загальна теорія здоров’я 3 залік
ОК 2.7. Медична етика і деонтологія 3 залік
ОК 2.8. Нормальна анатомія людини 5 екзамен
ОК 2.9. Гімнастика з методикою викладання 5 екзамен
ОК 2.10. Основи психології та психофізіології 4 залік
ОК 2.11. Основи латинської мови та медична термінологія 3 залік
ОК 2.12. Фізіологія людини 5 екзамен
ОК 2.13. Основи генетики та спадкові хвороби 4 екзамен
ОК 2.14. Біохімія 3 залік
ОК 2.15. Фізіологія регуляторних систем 4 екзамен
ОК 2.16. Основи класичного масажу 5 екзамен
ОК 2.17. Основи загальної патології та нозології 3 залік
ОК 2.18. Діагностика і семіотика з основами догляду за хворими, навч. збір 4 екзамен
ОК 2.19. Методи обстеження у фізичній терапії 4 екзамен
ОК 2.20. Фізична терапія у травматології та ортопедії 4 екзамен
ОК 2.21. Фізіологія рухової активності 3 екзамен
ОК 2.22. Фізична терапія у хірургії 3 залік
ОК 2.23. Біомеханіка та клінічна кінезіологія 3 залік
ОК 2.24. Фізична терапія при захворюваннях внутрішніх органів 5 екзамен
ОК 2.25. Моделі надання реабілітаційних послуг (на основі МКФ) 4 екзамен
ОК 2.26. Основи мануальної терапії 4 екзамен
ОК 2.27. Народні та нетрадиційні методи реабілітації 4 залік
ОК 2.28. Основи ерготерапії 4 екзамен
ОК 2.29. Медико-біологічні засоби відновлення 4 залік
1 2 3 4
ОК 2.30. Фізична терапія у неврології та нейрохірургії 4 екзамен
ОК 2.31. Курсова робота 6 залік

Вибіркові навчальні дисципліни

ВК 2.32. Терапевтичні вправи / Основи корегуючої гімнастики 4 залік
ВК 2.33. Динамічна анатомія / Анатомія рухової діяльності 5 залік
ВК 2.33. Основи медичних знань / Пропедевтика внутрішньої медицини 3 екзамен
ВК 2.34. Основи фармакології / Фармакологія у фізичній терапії 4 залік
ВК 2.35. Основи фізіотерапії / Преформовані фізичні чинники 3 залік
ВК 2.36. Кінезі- та механотерапія / Фізична реабілітація у тренажерних залах 4 залік
ВК 2.37. Спортивна медицина / Лікувальна фізична культура 3 залік
ВК 2.38. Основи функціональної діагностики / Інструментальні методи дослідження 3 залік
ВК 2.39. Гідрокінезотерапія / Основи лікувального плавання 4 залік
ВК 2.40. Основи фізичної реабілітації спортсменів / Спортивна реабілітація 3 екзамен
ВК 2.41. Дієтотерапія / Основи оздоровчого харчування 3 залік
ВК 2.42. Реабілітація у санаторно-курортних закладах / Бальнеологія та курортотерапія 3 залік
ВК 2.43. Оздоровчо-рекреаційна рухова активність / Сучасні оздоровчі технології 3 екзамен
ВК 2.44. Основи фітотерапії / Фітотерапія у фізичній терапії 3 залік
ВК 2.45. Технічні засоби у реабілітації / Допоміжні засоби реабілітації інвалідів 3 залік
ВК 2.46. Фізична терапія в акушерстві та гінекології / Перинатальна фізична терапія 3 залік
ВК 2.47. Військова підготовка* 29*
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

 

 

 

 1. Форма атестації здобувачів вищої освіти
  • Форми атестації здобувачів вищої освіти

Атестація здобувачів першого рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» здійснюється у формі кваліфікаційного тестового державного іспиту «Крок» та практично-орієнтованого іспиту.

 

 • Вимоги до кваліфікаційного та практично-орієнтованого іспитів

Кваліфікаційний тестовий державний іспит «Крок» оцінює відповідність професійної компетентності студента вимогам, визначеним цим стандартом, здійснюється Центром тестування при МОЗ України відповідно до Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів.

Практично-орієнтований іспит оцінює відповідність компетентності студента вимогам, визначеним цим стандартом та освітньою програмою, і проводиться екзаменаційною комісією закладу вищої освіти.

 

 

 

 1. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми

 

ОК 1.1 ОК 1.2 ОК 1.3 ОК 1.4 ОК 1.5 ВК 1.6 ВК 1.7 ВК 1.8 ВК 1.9 ВК 1.10 ОК 2.1 ОК2.2 ОК 2.3 ОК 2.4 ОК 2.5 ОК 2.6 ОК 2.7 ОК 2.8 ОК 2.9 ОК 2.10 ОК 2.11 ОК 2.12 ОК 2.13 ОК 2.14 ОК 2.15 ОК 2.16 ОК 2.17 ОК 2.18 ОК 2.19 ОК 2.20 ОК 2.21 ОК 2.22 ОК 2.23 ОК 2.24 ОК 2.25 ОК 2.26 ОК 2.27 ОК 2.28 ОК 2.29 ОК 2.30 ОК 2.31 ВК 2.32 ВК 2.33 ВК 2.34 ВК 2.35 ВК 2.36 ВК 2.37 ВК 2.38 ВК 2.39 ВК 2.40 ВК 2.41 ВК 2.42 ВК 2.43 ВК 2.44 ВК 2.45 ВК 2.46
ЗК 1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ЗК 2 + + + +
ЗК 3 + +
ЗК 4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ЗК 5 + +
ЗК 6 + +
ЗК 7 + + +
ЗК 8 + + +
ЗК 9 + +
ЗК 10 + + +
ЗК 11 + + + +
ЗК 12 + + +
ЗК 13 + + +
ЗК 14 + + +
ЗК 15 + + + + + + + +
СК 1 + + + + + + + + + + +
СК 2 + + + + + + + + + + + + + + + + + +
СК 3 + + + + + + + + + + + + + + + + +
СК 4 + + + + + + + + + + + + + + + + + +
СК 5 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
СК 6 + + + + + + + + + + + + + +
СК 7 + + + + + + + + + + + +
СК 8 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
СК 9 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
СК 10 + + + + + + + +
СК 11 + + + + + + + + + + + + + + +
СК 12 + + + +
СК 13 + + + + +
СК 14 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

 

 1. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПР)

відповідними компонентами освітньої програми

ОК 1.1 ОК 1.2 ОК 1.3 ОК 1.4 ОК 1.5 ВК 1.6 ВК 1.7 ВК 1.8 ВК 1.9 ВК 1.10 ОК 2.1 ОК2.2 ОК 2.3 ОК 2.4 ОК 2.5 ОК 2.6 ОК 2.7 ОК 2.8 ОК 2.9 ОК 2.10 ОК 2.11 ОК 2.12 ОК 2.13 ОК 2.14 ОК 2.15 ОК 2.16 ОК 2.17 ОК 2.18 ОК 2.19 ОК 2.20 ОК 2.21 ОК 2.22 ОК 2.23 ОК 2.24 ОК 2.25 ОК 2.26 ОК 2.27 ОК 2.28 ОК 2.29 ОК 2.30 ОК 2.31 ВК 2.32 ВК 2.33 ВК 2.34 ВК 2.35 ВК 2.36 ВК 2.37 ВК 2.38 ВК 2.39 ВК 2.40 ВК 2.41 ВК 2.42 ВК 2.43 ВК 2.44 ВК 2.45 ВК 2.46
ПР 01 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ПР 02 + + + + + + + +
ПР 03 + + + + + + + + + + +
ПР 04 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ПР 05 + + + + +
ПР 06 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ПР 07 + + + + + + + + + + + + +
ПР 08 + + + + + + + + + + + +
ПР 09 + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ПР 10 + + + + + + + + + + + + + +
ПР 11 + + + + + + + + + + + + +
ПР 12 + + + + + + + + + + + + + +
ПР 13 + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ПР 14 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ПР 15 + + + + + + + + + + + + + + + +
ПР 16 + + + + + + + + + + + + + +
ПР 17 + + + + + + + + + + + + + + +
ПР 18 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *