Проведено комплексний іспит для атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форми навчання.

Комплексний іспит для проведення атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» з дисциплін циклу практичної підготовки освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія» є перевіркою якості професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії та свідченням готовності до активної участі в розбудові фізичної терапії в нашій державі.

Комплексний іспит для проведення атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти проводиться на підставі оцінювання якості засвоєння ОПП, рівня здобутих компетентностей, професійних знань, набутих умінь та навичок, ступеня сформованості системи професійних компетенцій, передбачених галузевими стандартами вищої освіти зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

Програма комплексного іспиту з дисциплін циклу практичної підготовки покликана вирішити такі завдання:

– комплексно перевірити якість засвоєння курсів циклу практичної підготовки;

– виявити здібності творчого мислення, клінічного, здоровʼязберігаючого та профілактичного підходу до питань, які вивчають ці дисципліни;

– перевірити рівень оволодіння технологією фізичної терапії та професійною майстерністю щодо використання вивчених дисциплін.

Програма комплексного іспиту з дисциплін циклу практичної підготовки враховує не лише теоретичний, але й практичний зміст зазначених навчальних дисциплін.

Програма комплексного іспиту з дисциплін циклу практичної підготовки охоплює провідні фундаментальні та фахові дисципліни, які лежать в основі навчального плану підготовки фахівців спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

Програма комплексного іспиту побудована за такими основними блоками:

І. Для здобувачів освіти за заочною формою навчання (Підсумкова атестація буде проведено он-лайн):

1. Тестові завдання з дисциплін циклу практичної підготовки освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія» (для студентів, які складатимуть підсумкову атестацію он-лайн);

2. Питання з дисциплін циклу практичної підготовки освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія» (Ерготерапія; Фізична терапія у неврології; Фізична терапія у педіатрії; Фізична терапія у травматології та ортопедії).

3. Ситуативне завдання.

ІІ. Для здобувачів освіти за денною формою навчання (Підсумкова атестація буде проведено оф-лайн) – Підсумкова атестація буде проведена у формі практично орієнтованого іспиту з демонстрацією базових компонентів обстеження, контролю, засобів та методів реабілітаційного впливу (за відповідними станціями).

Така побудова програми дає можливість творчо підходити до компонування екзаменаційних білетів та станцій і охопити всі напрями практичної діяльності майбутнього спеціаліста з фізичної терапії, ерготерапії. Програма може змінюватись залежно від конкретних умов та передбачає багатоваріативність підходу до складання білетів.

Підхід до проведення Підсумкової атестації:

І. Для студентів, які складатимуть підсумкову атестацію он-лайн, підхід до формування білетів наступний:

–         з блоку 1 формують варіант з 20 тестових питань

–         з блоку 2 обирають 2 запитання

–         з блоку 3 обирають одне ситуативне завдання

ІІ. Для студентів, які складатимуть підсумкову атестацію оф-лайн:

– завдання включають базові компоненти обстеження, контролю, засобів та методів реабілітаційного впливу буде сформовано завдання за окремими станціями:

–         ФТ у травматології та ортопедії

–         ФТ у неврологій

–         ФТ у педіатрії

–         Діагностика у ФТ

–         Основи ерготерапії та технічні засоби у ФТ

–         Кінезітерапія та терапевтичні вправи

Такий підхід враховує поєднання усіх дисциплін, що сприяє якості підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Варіанти тестових завдань та текстів теоретичних завдань обговорюються і затверджуються на засіданні кафедри.

Відповідь студента оцінюється за розробленими критеріями щодо проведення атестації здобувачів вищої освіти, якими враховуються фундаментальність, клінічне бачення, конструктивний підхід та інтелект студента. З окремих дисциплін студенти можуть висловлювати власні, відмінні від викладених у підручниках та посібниках, судження, які необхідно проаналізувати, визначаючи їх раціональність і життєвість, що дає можливість оцінювати їх як позитивну відповідь.

Програма комплексного іспиту з дисциплін циклу практичної підготовки освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія» забезпечує високий рівень підготовки для освітньої сфери фахівців нового покоління, здатних на високому професійному рівні здійснювати реабілітаційно-оздоровчий процес в реабілітаційних, лікувально-профілактичних та навчально-реабілітаційних закладах різних рівнів і типів, творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватися і володіти науковою інформацією, досвідом наукової та методичної роботи в реабілітаційних закладах країни.

Фахівець готується для реабілітаційної та оздоровчої діяльності в системі охорони здоровʼя та освіти (спеціальні дошкільні та навчальні заклади), реабілітаційних та оздоровчо-спортивних центрах незалежно від форм власності, рекреаційно-курортних закладах, громадських організаціях «Інваспорт».