Інформація про кафедру фізичної реабілітації

Кафедра фізичної реабілітації створена у 2016 році у зв’язку з впровадженням у навчальний процес спеціальності «Фізична реабілітація», в.о. завідувача кафедри – доктор медичних наук, доцент Доцюк Лідія Георгіївна (наказ № 190-к).

Кафедра фізичної реабілітації в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича є випусковою для спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Серед 7 штатних працівників кафедри:

–     завідувач кафедри – доктор наук, доцент (Доцюк Л.Г.);

–     2 кандидати наук, доценти (Гусак В.В., Темерівська Т.Г.);

–     2 кандидати наук, асистенти (Бигар Л.І., Логуш Л.Г.);

–     1 старший викладач (Козік Н.М.);

–     1 асистент (Бражанюк А.О.);

–     старший лаборант Дячінська С.В.

 

Усі штатні співробітники кафедри фізичної реабілітації систематично підвищують власну кваліфікацію. За останні 5 років 6 викладачів (86 %) пройшли курси підвищення кваліфікації (стажування), 2 (29 %) захистили кандидатські дисертації.

Забезпечення лекційних годин навчальних дисциплін на кафедрі фізичної реабілітації здійснюється кваліфікованими викладачами, що мають наукові ступені, вчені звання, почесні звання, педагогічний стаж у ВНЗ більше 5 років, є авторами навчальних посібників з відповідної дисципліни.

Одним з пріоритетних напрямів кафедри фізичної реабілітації є наукова робота, яка спрямована на розробку як фундаментальних (використання засобів фізичної реабілітації для підвищення рухової активності, морфо-фізіологічні механізми адаптації організму до фізичних навантажень), так і прикладних (використання сучасних методів дослідження та покращення фізичного розвитку студентської молоді, особливості психофізіологічного стану студентів під час періоду навчання у ВНЗ) проблем. За останні 5 років співробітниками кафедри:

–       захищено 1 докторську дисертацію (Доцюк Л.Г.)

–       захищено 2 кандидатських дисертації (Бигар Л.І., Логуш Л.Г.);

–       за результатами досліджень опубліковано близько 20 статей у вітчизняних та міжнародних наукових журналах і збірниках;

–       прийнято участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях з публікаціями матеріалів (25 публікацій).

 

При кафедрі фізичної реабілітації функціонує студентський науковий гурток «Сучасні аспекти використання фізичної реабілітації для підвищення рухової активності». Для проведення системної роботи щодо вирішення проблем професійно-прикладної підготовки студентів, оптимізації їх психофізичного стану та поліпшення здоров’я проведені такі комплексні дослідження: визначено рівень теоретичних знань, проведено самооцінку здоров’я; з’ясовано рівень попередньої теоретичної i практичної підготовки; вивчено уявлення про процес i напрямки розвитку фізичної реабілітації серед студентської молоді. Результати досліджень студенти мають змогу представляти на студентських наукових конференціях, конкурсах наукових робіт.

 

Для забезпечення навчально-виховного процесу студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» кафедра фізичної реабілітації використовує площі загальноуніверситетського призначення, спеціалізовані аудиторії, лабораторії фундаментальних кафедр, а також власні (навчально-наукова лабораторія «Здоров’я людини», зали ЛФК, спортивної гімнастики, атлетизму, фітнесу та аеробіки, спортивний ігровий зал, відкриті спортивні майданчики) та орендовані (басейн, легкоатлетичний манеж, стадіон) фізкультурно-спортивні споруди.

За кафедрою закріплено 6 аудиторій, навчально-наукова лабораторія «Здоров’я людини», комп’ютерний клас.

 

З 2012 р. у навчально-виховний процес було впроваджено систему дистанційного навчання, яка обумовлює навчання з використанням електронних ресурсів, самостійну роботу студентів, широку віртуальну підтримку їх навчання, дистанційне навчання. Таким чином, реалізація можливостей технічних і програмних засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє накопичувати і використовувати знання, організовувати різноманітні форми діяльності з самостійного пошуку інформації, забезпечувати розвиток інтелектуального потенціалу студента, реалізувати ідеї особистісно-орієнтованого навчання.

 

Можливі місця працевлаштування для фахівців з фізичної реабілітації

Одним з головних критеріїв оцінки власної діяльності колектив кафедри фізичної реабілітації вважає затребуваність і високу конкурентоспроможність випускників на ринку праці. Фахівці спеціальності 227 «Фізична реабілітація» можуть бути працевлаштовані

˗         викладачами ВНЗ,

˗         фахівцями з фізичної терапії в лікувально-профілактичних закладах,

˗         фахівцями з фізичної терапії в навчально-реабілітаційних закладах,

˗         ерготерапевтами,

˗         інструкторами ЛФК,

˗         інструкторами з адаптивної фізичної культури,

˗         масажистами та спортивними масажистами,

˗         фахівцями в центрах фізичної реабілітації дітей з ураженнями опорно-рухового апарату та нервової системи,

˗         фахівцями у школах-інтернатах,

˗         фахівцями у закладах для людей похилого віку та інвалідів,

˗         фахівцями у школах соціальної реабілітації,

˗         фахівцями у громадських організаціях «Інваспорту»,

˗         консультантами рекреаційно-курортних, спортивних, соціально-реабілітаційних центрів та закладів,

˗         у науково-дослідницькій та науково-медичній діяльності

˗         викладачами фізичної реабілітації.

В своїх професіях випускники означеного напряму та спеціальності  охоплюють широку сферу життєдіяльності людини: працю, побут, дозвілля, відпочинок, залучаючи різні категорії населення до активної рухової діяльності, зміцнення здоров’я.