Науково-методична робота

Викладачі кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії здійснюють науково-дослідну роботу спільно з кафедрою фізичної культури та основ здоров’я відповідно до затвердженої теми «Теоретико-методологічні засади фізичного виховання і спорту та підготовки фахівців галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»», керівник – доктор медичних наук, доцент Доцюк Л.Г.

За останні 5 років співробітниками кафедри захищено 2 кандидатських дисертації (Бигар Л.І., Логуш Л.Г.).

Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії представлені у вигляді публікацій у фахових журналах та збірниках, виступів на міжнародних та всеукраїнських конференціях.

До наукової роботи на кафедрі залучаються студенти. Починаючи з ІІІ курсу, студенти мають можливість стати членами наукового гуртка «Сучасні аспекти використання фізичної реабілітації у підвищенні рухової активності», яким керує Доцюк Л.Г. Результати наукових робіт студенти мають можливість представити на студентській науковій конференції університету та брати участь у Всеукраїнських конкурсах наукових студентських робіт з фізичної реабілітації. Крім ЧНУ студенти оприлюднюють результати власної наукової роботи на інших конференціях – Всеукраїнських та міжнародних.

Науково-дослідна робота кафедри

ТЕОРЕТИЧНЕ, МЕТОДОЛОГІЧНЕ ТА ПРАКТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ’Я ОСІБ З ОРГАНІЧНИМИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

THEORETICAL, METHODOLOGICAL AND PRACTICAL GROUNDING OF COMPLEX REHABILITATION AND EFFECTIVE METHODS OF HEALTH STATUS CONTROL OF PERSONS WITH ORGANIC AND FUNCTIONAL DAMAGES

Кафедра, науковий підрозділ, виконуючий роботу
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги

Науковий керівник              д. мед.н., Доцюк Л.Г.

MD Dotsjuk L.G.

Термін виконання роботи  2018-2022 рр.

Мета роботи. Розробити уніфіковані комплексні програми фізичної реабілітації осіб із органічними та функціональними порушеннями, дослідити та оцінити їхню ефективність за допомогою стандартизованих методів контролю стану здоров’я, провести всебічне теоретико-методологічне обґрунтування використання розроблених реабілітаційних програм в практиці охорони здоров’я.

Короткий зміст і очікувані результати

Дослідження планується здійснювати у таких напрямках: розробка програм фізичної реабілітації осіб із органічними та функціональними порушеннями органів та систем організму, оцінка клінічної ефективності їхнього застосування в практиці фізичної реабілітації та ерготерапії, проведення порівняльного аналізу результативності впроваджених методик. Публікація монографії: Методологічне обґрунтування практичної ефективності уніфікованих  програм фізичної реабілітації при органічних та функціональних ураженнях; висвітлення отриманих результатів у публікаціях у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, участь у міжнародних та регіональних наукових конференціях, захист кандидатських дисертацій.