Освітня програма_бакалавр_2017

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Назва вищого навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Чернівецького

національного університету

протокол № 6 від «06» червня 2017 р.

Голова Вченої ради

С.В. Мельничук /________________/

Освітня програма вводиться в дію з 1.09.2017 р.

Ректор

С.В.Мельничук /____________/

(наказ № 162а/13 від «03»липня 2017 р.)

 

 

 

Чернівці

2017 р.

 

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

освітньо-професійної програми

 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ                   Перший (бакалаврський)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ                                      22 Охорона здоров’я

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ                                  227 Фізична терапія, ерготерапія

КВАЛІФІКАЦІЯ                                     Бакалавр фізичної терапії, ерготерапії

 

 

Розробники програми:

 1. д.мед.н., доц. Доцюк Л.Г. ________________
 2. к.мед.н., доц. Гусак В.В. ________________
 3. к.пед.н., доц. Темерівська Т.Г. ________________

 

 

ВНЕСЕНО

Кафедрою               Фізичної реабілітації та ерготерапії

Протокол №           __           від              «___» ____________ 2017 р.

Завідувач кафедри                                   _________________ Л.Г. Доцюк

 

 

ПОГОДЖЕНО

Вченою радою             факультету фізичної культури та здоров’я людини

Протокол №           __           від              «___» ____________ 2017 р.

Голова вченої ради                                  _________________ Я.Б. Зорій

 

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною                              Чернівецького національного

радою                                                       університету

Протокол №           __           від              «___» ____________ 2017 р.

Голова науково-методичної ради           _________________ Р.І. Петришин

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Чернівецького національного університету

Протокол №           6             від              «06» червня 2017 р.

Голова Вченої ради                                 _________________ С.В. Мельничук

 

 

НАДАНО ЧИННОСТІ ТА ВВЕДЕНО У ДІЮ

Наказ №    162а/13               від              «03» липня 2017 р.

 

© ЧНУ, 2017

 

ПЕРЕДМОВА

 

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який регламентує нормативні, компетентностні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці бакалаврів у галузі 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

Освітньо-професійна програма заснована на компетентністному підході підготовки спеціаліста у галузі 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

Розроблено робочою групою кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії у складі:

 1. Доцюк Лідія Георгіївна – доктор медичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії.
 2. Гусак Володимир Вікторович – кандидат медичних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії.
 3. Темерівська Тетяна Георгіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії.

Програма погоджена з вченою радою факультету, схвалена Науково-методичною радою та затверджена Вченою радою Чернівецького національного університету.

Порядок розробки, експертизи, затвердження і внесення змін у освітню програму регулюється «Тимчасовим положенням про освітні програми підготовки фахівців різних ступенів вищої освіти в Чернівецькому національному університеті», затвердженим Вченою радою ЧНУ.

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Чернівецького національного університету.

Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт освітньо-професійної програми:

 1. Закон «Про вищу освіту» // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
 2. Наказ МОН «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» від 24.01.2013  № 48 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0488-13.
 3. Національний глосарій 2014 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf.
 4. Національний класифікатор України: Класифікатор професій ДК 003:2010. – К.: Видавництво «Соцінформ», 2010.
 5. Національна рамка кваліфікацій // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.
 6. Перелік галузей знань і спеціальностей // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.

 

 

 

 

 

 

 1. Профіль освітньої програми зі спеціальності

227″Фізична терапія, ерготерапія”

1 – Загальна інформація

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

факультет фізичної культури та здоров’я людини,

кафедра фізичної реабілітації та ерготерапії

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Бакалавр фізичної терапії, ерготерапії.

Офіційна назва освітньої програми Освітньо-професійна програма бакалавра спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКСТ, термін навчання 4 роки
Наявність акредитації Національна агенція забезпечення якості вищої освіти.
Цикл/рівень НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 рівень
Передумови Наявність повної загальної середньої освіти

Без обмежень доступу до навчання.

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до ЧНУ», затвердженими Вченою радою університету.

Мова(и) викладання українська
Термін дії освітньої програми 2017-2021 рр.
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми http://fizreab.chnu.edu.ua/

 

2 – Мета освітньої програми

Забезпечення умов формування і розвитку професійних компетентностей бакалавра з галузі 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» та оволодіння знаннями, уміннями і навичками, необхідними для здійснення фахової діяльності з метою реалізації та корекції програми фізичної терапії чи ерготерапії, покращення функціональних можливостей, здоров’я, адаптації до оточуючих умов осіб різного віку та можливостей з акцентом практичних навиках дослідження, розвитком компетентностей, необхідних для комунікації, кооперації, поширення інформації та менеджменту проектами.

3 – Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація

(за наявності))

Галузь знань – 22 «Охорона здоров’я» спеціальності

Спеціальність – 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії в лікувально-профілактичних, навчальних та фізкультурно-оздоровчих закладах
Особливості програми Опанування професійних знань, умінь і навичок у галузі «Охорона здоров’я» на основі засвоєння морфології, фізіології, біомеханіки; формування світоглядних, мотиваційно-ціннісних орієнтацій і установок на збереження і зміцнення здоров’я, ведення здорового способу життя, оптимізації психофізичного стану людини, освоєння різноманітних умінь і навичок, і пов’язаних з ними знань, відновленню рухової активності, повернення пацієнта то нормального життя і високої працездатності.

4 – Придатність випускників

до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування Бакалавр фізичної терапії, ерготерапії може бути працевлаштований:

˗      фахівець з фізичної терапії в лікувально-профілактичних закладах,

˗      фахівець з фізичної терапії в навчально-реабілітаційних закладах,

˗      ерготерапевт,

˗      інструктор ЛФК,

˗      кінезітерапевт;

˗      масажист та спортивний масажист,

˗      фахівець в центрах фізичної реабілітації дітей з ураженнями опорно-рухового апарату та нервової системи,

˗      фахівець у спеціальних школах-інтернатах,

˗      фахівець у закладах для людей похилого віку та інвалідів,

˗      фахівець у школах соціальної реабілітації,

˗      фахівець у громадських організаціях «Інваспорту»,

консультант рекреаційно-курортних, спортивних, соціально-реабілітаційних центрів та закладів

Подальше навчання Бакалавр фізичної терапії, ерготерапії може продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

НРК України – 7 рівень, EQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL – 7 рівень.

5 – Викладання та оцінювання

Викладання та навчання – організаційні форми: колективне, групове та інтегративне навчання;

лекції, семінарські, практичні, лабораторні, індивідуальні заняття, консультації;

– технології навчання: інформаційно-комунікаційні, дистанційні, студентсько-центровані, модульні, дискусійні, проблемно-орієнтовані технології навчання, технології дослідницького навчання, самонавчання, технології навчання у співробітництві, проективна освіта.

Оцінювання Види контролю: за рівнями: самоконтроль, контроль на рівні викладача, контроль на рівні завідувача кафедри, контроль на рівні деканату, контроль на рівні ректорату, державний контроль; за терміном проведення: оперативний (вхідний, поточний, проміжний, підсумковий) та відтермінований;

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестування, презентація наукової, творчої роботи, заліки, екзамени, практики.

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за чотирибальною шкалою – 4-бальна національна шкала (відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-рівнева національна шкала (зараховано/незараховано); 100-бальна; шкала ECTS (А, В, С, D, E, F, FX).

6 – Програмні компетентності

Інтегральна компетентність Бакалавр фізичної терапії, ерготерапії здатний вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з порушеннями функцій органів та систем, насамперед, опорно-рухового апарату, нервової, серцево-судинної та дихальної систем із застосуванням положень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних, педагогічних наук в умовах комплексності та невизначеності.
Загальні компетентності (ЗК) ЗК 1.Здатність до аналізу та синтезу.

ЗК 2.Здатність дотримуватись етичних та юридичних норм, які стосуються галузей охорони здоров’я, фізичної культури, освіти та соціального захисту.

ЗК 3.Здатність визнавати принципи наставництва, співпрацювати в команді з іншими фахівцями та робити свій внесок у командну роботу.

ЗК 4.Здатність застосовувати методи ефективного спілкування.

ЗК 5.Здатність спілкуватися державною й іноземною мовами усно та письмово.

ЗК 6.Здатність застосовувати принципи організаційного управління.

ЗК 7.Здатність працювати з фаховою інформацією.

ЗК 8.Здатність навчатися,  здійснювати особистий професійний розвиток та впроваджувати знання у практичну діяльність.

ЗК 9.Здатність відповідати за результати професійної діяльності.

1.          ЗК 10.Здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій у фізичній реабілітації.

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК1.Здатність пояснювати потребу у заходах фізичної реабілітації, принципи їх використання і зв’язок з охороною здоров’я.

ФК2.Здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток людського організму та його рухові функції.

ФК3.Здатність розуміти та пояснювати патологічні процеси, які піддаються корекції заходами фізичної реабілітації.

ФК4.Здатність розуміти та пояснювати медичні, педагогічні, соціальні аспекти, пов’язані з практикою фізичної реабілітації.

ФК5.Здатність провадити безпечну практичну діяльність для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця.

ФК6.Здатність збирати анамнез, виконувати реабілітаційне обстеження, тестування, огляд та документувати їх результати.

ФК7.Здатність аналізувати, вибирати і трактувати отриману інформацію.

ФК8.Здатність забезпечувати відповідність реабілітаційних заходів функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта.

ФК9.Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та формулювати цілі, пояснювати програму фізичної реабілітації.

ФК10.Здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану пацієнта/клієнта відповідними засобами й методами та документувати отримані результати.

ФК11.Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної реабілітації.

ФК12.Здатність адаптувати свою поточну практичну діяльність до змінних  умов.

ФК13.Здатність провадити професійну діяльність  відповідно до потреб здоров’я, культурних цінностей та традицій  населення України.

ФК14.Здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/догляду, профілактиці ускладнень, захворювань, травм та неповносправності, здоровому способу життя.

ФК15.Здатність шукати шляхи постійного покращення якості реабілітаційних послуг.

7 – Програмні результати навчання

  Очікувані результати навчання (загальні)

ПРН 1.1.Вміння сприяти зміцненню та збереженню особистого та громадського здоров’я шляхом використання рухової активності людини й освітньої діяльності серед пацієнтів/клієнтів, членів їх родин, медичних фахівців, а також покращенню довкілля громади.

ПРН 1.2.Здатність демонструвати знання професійного дискурсу, термінології свого фаху, джерел поповнення лексики української та іноземної мови; показувати уміння спілкуватися українською мовою у професійному середовищі, уміння дотримуватися етики ділового спілкування; складати різні види документів, у тому числі іноземною мовою; аналізувати іншомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень.

ПРН 1.3.Оцінювання історичних процесів державно-політичного та соціально-економічного розвитку українського суспільства; визначати сутність перетворень, що відбуваються в сучасній Україні; застосовувати філософські категорії та поняття; визначити основні економічні закони та категорії; демонструвати знання базових методів пізнання і аналізу економічних процесів в Україні.

ПРН 1.4.Здатність працювати із сучасною комп’ютерною технікою; знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел; здійснювати  комунікаційну взаємодію за допомогою соціальних мереж; систематизувати прийоми створення, збереження, накопичення та інтерпретації даних з використанням інформаційних та комунікаційних технологій.

ПРН 1.5.Здатність працювати у групі продуктивно, відіграючи провідну роль в окремих випадках, головуючи під час дебатів та дискусій у міжнародній та мультикультурній групі.

ПРН 1.6.Здатність презентувати написані тексти та робити презентацію усно різного обсягу й складності рідною мовою чи іншою, потрібною для області фізичної реабілітації.

Очікувані результати (фахові)

ПРН 2.1.Здатність демонструвати уміння використовувати біологічні, медичні, педагогічні та психосоціальні аспекти фізичної реабілітації, виявляти взаємозв’язки її різних елементів.

ПРН 2.2.Уміння визначати симптоми та синдроми поширених захворювань людини; адекватно вибирати методи й інструменти оцінки/діагностики, відповідно до наявних у пацієнта/клієнта порушень та індикаторних станів за міжнародною класифікацією функціонування (МКФ).

ПРН 2.3.Здатність застосовувати методи й інструменти оцінки/діагностики для вимірювання структурних змін та порушених функцій організму, трактувати отриману інформацію, демонструючи доказове прийняття рішень.

ПРН 2.4.Уміння демонструвати здатність до пацієнтоцентричної практичної діяльності за узгодженням із пацієнтом/клієнтом, його родиною/опікунами, членами мультидисциплінарної команди згідно нормативно-правових вимог та норм професійної етики.

ПРН 2.5.Здатність обирати відповідні прийоми, які б забезпечили шанобливе ставлення до пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та приватність.

ПРН 2.6.Прогнозування, планування, встановлення та корекція цілі, реалізація індивідуальної програми фізичної реабілітації відповідно до наявних ресурсів і оточення.

ПРН 2.7.Здатність демонструвати уміння проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин, колег і невеликих груп.

ПРН 2.8.Здатність оцінювати результати виконання реабілітаційної програми з використанням відповідних засобів вимірювання та модифікації поточної діяльності.

ПРН 2.9.Здатність демонструвати уміння вербального і невербального спілкування з особами та групами співрозмовників, різними за віком, рівнем освіти, соціальною і професійною приналежністю, психологічними та когнітивними якостями тощо, участі у мультидисциплінарному спілкуванні.

ПРН 2.10.Здатність демонструвати готовність до освоєння нового матеріалу та уміння оцінювати себе критично; демонструвати поглиблення базових знань з допомогою самоосвіти; демонструвати уміння представити і оцінити власний досвід та аналізувати й застосовувати досвід колег, демонструвати здатність обміну досвідом з іншими спеціалістами.

ПРН 2.11.Здатність демонструвати уміння здійснювати заходи фізичної реабілітації для корекції порушень структури/функцій організму, ліквідації або компенсації функціональних та асоційованих з ними обмеженнями участі в діяльності.

ПРН 2.12.Здатність демонструвати уміння ефективно провадити професійну діяльність, застосовуючи сучасні науково-доказові дані.

ПРН 2.13.Уміння безпечно та ефективно використовувати пристрої, прилади та обладнання для проведення реабілітаційних заходів; пристрої та обладнання для контролю основних життєвих показників пацієнта; технічні допоміжні засоби пересування та самообслуговування.

 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення Проектна група: доктор медичних наук, доцент, кандидати медичних наук, доцент та кандидат педагогічних наук, доцент.

Усі розробники є штатним співробітниками Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Гарант освітньої програми: к.мед.н., викл. кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії Шупер С.В.

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також висококваліфіковані спеціалісти.

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять стажування.

Матеріально-технічне забезпечення Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі:

– навчальні корпуси;

– гуртожитки;

– тематичні кабінети;

– спеціалізовані лабораторії;

– комп’ютерний клас;

– пункти харчування;

– точки бездротового доступу до мережі Інтернет;

– мультимедійне обладнання;

– рекреаційні та реабілітаційні зали;

– зал лікувальної фізичної культури;

– спортивні майданчики.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення – офіційний сайт ЧНУ: www.chnu.edu.ua;

– точки бездротового доступу до мережі Інтернет;

– необмежений доступ до мережі Інтернет;

– наукова бібліотека, читальні зали;

– навчальні і робочі плани;

– графіки навчального процесу;

– навчально-методичні комплекси дисциплін;

– навчальні та робочі програми дисциплін;

– дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисциплін;

– програми практик;

– методичні вказівки щодо виконання курсових та дипломних робіт;

– критерії оцінювання рівня підготовки;

– пакети комплексних контрольних робіт.

9 – Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників у вітчизняних вузах-партнерах.
Міжнародна кредитна мобільність У рамках міжнародної співпраці кафедра підтримує взаємостосунки з кафедрою охорони здоров’я і розвитку факультету фізичного виховання та спорту Сучавського університету (Румунія ) та Вищою школою суспільних та технічних наук м. Радом (Польща).

 

 

 1. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми та їх логічна послідовність
 • Перелік компонент ОП

 

 

Код н/д Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість кредитів Форма

підсумк. контролю

1 2 3 4
Обов’язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
ОК 1.1. Українська мова (за проф. спрямув.)    
ОК 1.2. Іноземна мова (за проф. спрямув.)    
ОК 1.3. Актуальні питання історії та культури України    
ОК 1.4. Сучасні інформаційні технології    
ОК 1.5. Філософія    
ОК 1.6. Фізичне виховання    

Цикл професійної підготовки

ОК 2.1. Загальна морфологія    
ОК 2.2. Вступ у фізичну терапію    
ОК 2.3. Гігієна та екологія    
ОК 2.4. Біологія і паразитологія    
ОК 2.5. Теорія і методика фізичної культури    
ОК 2.6. Загальна теорія здоров’я    
ОК 2.7. Анатомія людини    
ОК 2.8. Гімнастика з методикою викладання    
ОК 2.9. Основи корегуючої гімнастики    
ОК 2.10. Фізіологія людини    
ОК 2.11. Основи масажу    
ОК 2.12. Фізіологія регуляторних систем    
ОК 2.13. Адаптивна фізична культура    
ОК 2.14. Основи загальної патології    
ОК 2.15. Діагностика і семіотика з основами догляду за хворими    
ОК 2.16. Основи нозології    
ОК 2.17. Фізична терапія при захворюваннях внутрішніх органів    
ОК 2.18. Біохімія    
ОК 2.19. Фізіологія рухової активності    
ОК 2.20. Вікова фізіологія та геріатрія    
ОК 2.21. Фізична терапія у травматології та ортопедії    
ОК 2.22. Біомеханіка    
ОК 2.23. Основи фізичної реабілітації спортсменів    
ОК 2.24. Курсова робота    
ОК 2.25. Фізична терапія у хірургії    
ОК 2.26. Фізична терапія у педіатрії    
ОК 2.27. Фізична терапія у геріатрії    
ОК 2.28. Основи нетрадиційних методів реабілітації    
ОК 2.29. Основи мануальної терапії    
ОК 2.30. Фізична терапія у неврології    
ОК 2.31. Ерготерапія    
ОК 2.32. Фізична терапія в акушерстві та гінекології    
ОК 2.33. Кінезі- та механотерапія    
ОК 2.34. Курсова робота    
ОК 2.35. Основи генетики та спадкові хвороби    
ОК 2.36. Основи психології та психофізіології    

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

 

Вибіркові компоненти  ОП *

Цикл загальної підготовки

ВБ 1.7. Професійна іноземна мова / Англійська мова    
ВБ 1.8. Гром. здоров’я та медиц. порятунку, навч. збір /  Основи екстрем. медицини, навч. збір    
ВБ 1.9. Менеджмент у фізичній терапії / Фізичне виховання (4-5 семестр, 2 год./тиждень)    

Цикл професійної підготовки

ВБ 2.37. Динамічна анатомія / Анатомія рухової діяльності    
ВБ 2.38. Теоретичні основи інваспорту / Рухова активність інвалідів    
ВБ 2.39. Основи психологічної та соціальної реабілітації / Реабілітація нарко- та алкозалежних хворих    
ВБ 2.40. Основи медичних знань / Основи здорового способу життя    
ВБ 2.41. НДР у фізичній реабілітації / Основи наукових досліджень    
ВБ 2.42. Основи фізіотерапії / Інструментальні методи у фізичній терапії    
ВБ 2.43. Долікарська допомога / Основи невідкладної допомоги    
ВБ 2.44. Спортивна медицина / Лікувальна фізична культура    
ВБ 2.45. Основи функціональної діагностики /Методи дослідження у фізичній терапії    
ВБ 2.46. Основи лікувального плавання / Гідрокінезотерапія    
ВБ 2.47. Основи фітотерапії / Основи фармакології    
ВБ 2.48. Сучасні оздоровчі технології / Рекреація різних категорій населення    
ВБ 2.49. Допінги у спорті / Основи спортивної фармакології    
ВБ 2.50. Технічні засоби у реабілітації / Допоміжні засоби реабілітації інвалідів    
ВБ 2.51. Бальнеологія та курортотерапія / Реабілітація у санаторно-курортних закладах    
Загальний обсяг вибіркових компонент:  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

 

 

 1. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» проводиться у формі комплексного фахового екзамену: фізична терапія у травматології та ортопедії, фізична терапія у неврології, фізична терапія у педіатрії, медико-біологічні засоби відновлення.

Завершується атестація видачею документу встановленого зразка про присудження випускнику ступеня «Бакалавр» із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр фізичної терапії, ерготерапії.

Комплексний кваліфікаційний екзамен має на меті встановлення освітньої та професійної кваліфікації і включає завдання з теорії й методики навчання за

спеціальністю і предметною спеціалізацією.

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

 

 1. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми

 

  ОК 1.1. ОК 1.2. ОК 1.3. ОК 1.4. ОК 1.5. ОК 1.6. ВБ 1.7. ВБ 1.8. ВБ 1.9. ОК 2.1. ОК 2.2. ОК 2.3. ОК 2.4. ОК 2.5. ОК 2.6. ОК 2.7. ОК 2.8. ОК 2.9. ОК 2.10. ОК 2.11. ОК 2.12. ОК 2.13. ОК 2.14. ОК 2.15. ОК 2.16. ОК 2.17. ОК 2.18. ОК 2.19. ОК 2.20. ОК 2.21. ОК 2.22. ОК 2.23. ОК 2.24. ОК 2.25. ОК 2.26. ОК 2.27. ОК 2.28. ОК 2.29. ОК 2.30. ОК 2.31. ОК 2.32. ОК 2.33. ОК 2.34. ОК 2.35. ОК 2.36. ВБ 2..3.7 ВБ  2.38. ВБ 2.3.9. ВБ 2.40. ВБ 2.41. ВБ 2.42. ВБ 2.43. ВБ 2.44. ВБ 2.45. ВБ 2.46. ВБ 2.47. ВБ 2.48. ВБ 2.49. ВБ 2.50. ВБ 2.51.
ЗК 1. + + + + +     + + + + + + + + + + + + + + +     + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ЗК 2. + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   +
ЗК 3. + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + +   + + + + + + +   +   + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + +
ЗК 4. + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ЗК 5. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + +
ЗК 6. + + +   + + + + + + +   + + + +   + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   +
ЗК 7. + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ЗК 8. + +   + + +   + + + + +   + + + + +   + + + +   + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ЗК 9. + + + + + + + + + + +   + + + + + +   + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ЗК 10. + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + +   + + +   + + + + + + + + + + +   + + + + + + +   + + + +   + + + + + +   +
ФК 1.                 + + + + +   + + + + + +   + + + + +   + + +   +   + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + +
ФК 2.                 + + + +     +     + + + + + + + + +   + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ФК 3.                 + + + + +   + + + + + + + + + + + +   + + +   +   + + + + + + + + + +   + + + + +   + + + +   + + + + +
ФК 4.                 + + + + +   + + + + + + + + + + + +   + + +   + + + +   + + + + + + +   + + + + +   + + + + + + + + + +
ФК 5.                 + + + + +   + + + + + + + + + + + +   + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + +   +
ФК 6.                 + + + +     + + + + + + + + + + + +   + + +   +   + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + +
ФК 7.                 + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + +   + + + + + + +
ФК 8.                 + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + +   + + +   + + + +   + + + + + + + + + + + + +   +
ФК 9.                 + + + + +   + + + + + + + + + + + +   + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + +   +
ФК 10.                 + + + +     + + + + + + + + + + + +   + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + +
ФК 11.                 + + + + +   + + + + + + + + + + + +   + + +   +   + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ФК 12.                 + + + +     + + + + + + + + + + + +   + + +   + + + + + + + + +   + +   + + + + + + + + + + + + + +   +
ФК 13. + +   +   +     + + + + +   + + + + + + + + + + + +   + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + +   + + + + + +
ФК 14.                 + + + + +   + + + + + + + + + + + +   + + +   + + + + +   + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + +
ФК 15.                 + + + + +   + + + + + + + + + + +     + + +   + + +   + + + + + +   + + + + +   + + + + +   + + + + + +

 

 

 

 

 

 1. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми

 

  ОК 1.1. ОК 1.2. ОК 1.3. ОК 1.4. ОК 1.5. ОК 1.6. ВБ 1.7. ВБ 1.8. ВБ 1.9. ОК 2.1. ОК 2.2. ОК 2.3. ОК 2.4. ОК 2.5. ОК 2.6. ОК 2.7. ОК 2.8. ОК 2.9. ОК 2.10. ОК 2.11. ОК 2.12. ОК 2.13. ОК 2.14. ОК 2.15. ОК 2.16. ОК 2.17. ОК 2.18. ОК 2.19. ОК 2.20. ОК 2.21. ОК 2.22. ОК 2.23. ОК 2.24. ОК 2.25. ОК 2.26. ОК 2.27. ОК 2.28. ОК 2.29. ОК 2.30. ОК 2.31. ОК 2.32. ОК 2.33. ОК 2.34. ОК 2.35. ОК 2.36. ВБ 2..3.7 ВБ  2.38. ВБ 2.3.9. ВБ 2.40. ВБ 2.41. ВБ 2.42. ВБ 2.43. ВБ 2.44. ВБ 2.45. ВБ 2.46. ВБ 2.47. ВБ 2.48. ВБ 2.49. ВБ 2.50. ВБ 2.51.
ПРН 1.1.       +           + + + +   +   + + + + + +     + +   + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ПРН 1.2. + + + + + +   + +         + + + + + + + + + + + + +   + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   +
ПРН 1.3. + + + + + + + + +                                         +           + + + + +             + + +                   + +
ПРН 1.4. + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + +   + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ПРН 1.5. + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + +
ПРН 1.6. + + +   +   + + + + +   + + + +   + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   +
ПРН 2.1. + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ПРН 2.2. + +   + +     + + + + +   + + +   +   + + + +   + +   + + + + + + + + + +   + + + + +   + +   + + + +   + +     + + + +
ПРН 2.3. + + + + +   + + + + +   + + + + + +   + + + + + + + + + + +   +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ПРН 2.4. + + + + +   + + +   + + + + + + + + + + + +   + + +   + + + + + + + + + + +   + + + + + + +   + +   +   + + + + + +   +
ПРН 2.5.                 + + + + +   + + + + + +   + + + + +   + + +   +   + + + + +   + + + + + + + +   +   + + + + +   + + + +
ПРН 2.6.                 + + + +     +     + + + + + + + + +   + + +   + +   + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + +
ПРН 2.6.                 + + + + +   + + + + + + + + + + + +   + + +   +   + + + + + + + + +     + + + + +   + + + +   + + + + +
ПРН 2.8.                 + + + + +   + + + + + + + + + + + +   + + +   + + + +   + + + + + + +   + + + + +   + + + + + + + + + +
ПРН 2.9.                 + + + + +   + + + + + + +   + + + +   + + +   + + + + + + + + + + +   + + + +   + + + + +   + + + +   +
ПРН 2.10.           +     + + + +     + + + + + + + + + +   +   + + +   +   + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + +
ПРН 2.11.                 + + + + +   + + + + +   + + + + + + + + + +   +   + + + + + +   + + + +   + + + + + + +   + + + + + + +
ПРН 2.12.                 + +   + +   + + + + + + + + + +   + + + + +   + + + +   + + +   + + + +   + + + + + + + + + + + + +   +
ПРН 2.13.                 + + + + +   + + + + + +   + + + + +   + + +   + + + + + + + + + +   + + + + + + + + +   +   + + + +   +

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *