Освітня програма_магістр_2019

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

назва вищого навчального закладу

 

 

ЗМІНИ ДО

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

«ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

за спеціалізацією 227.01 «Фізична терапія»

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ*
Голова Вченої ради
___________________
   / Роман ПЕТРИШИН /
(протокол № 11 від     25листопада  2019 р.)

 

Освітня програма вводиться в дію

 з    ____1          вересня               2019 р.
Ректор__________________
/ Роман ПЕТРИШИН /
(наказ № _______ від “___”___________ 2019 р.)

 

 

Чернівці

2019 р.

 

 

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

освітньо-професійної програми

 

” РОЗРОБЛЕНО ”                                          ” УХВАЛЕНО “

 

Робочою групою кафедри                                на засіданні кафедри

фізичної реабілітації, ерготерапії                     фізичної реабілітації, ерготерапії

та домедичної допомоги                                   та домедичної допомоги

ЧНУ імені Юрія Федьковича                                     ЧНУ імені Юрія Федьковича

 

Керівник робочої групи                                 Протокол №  4

доктор медичних наук, професор                    від « 6 »   листопада  2019 р.

завідувач кафедри                                             зав. кафедри _____________

фізичної реабілітації, ерготерапії

та домедичної допомоги

___________    Лідія ДОЦЮК

«___» _____________ 2019  р.

 

 

 

” СХВАЛЕНО ”                                                        ” ПОГОДЖЕНО ”    

 

Вченою радою                                                  Начальник навчального відділу

факультету фізичної культури                         ЧНУ імені Юрія Федьковича

та здоровʼя людини

__________ Ярослав ГАРАБАЖІВ

Протокол № 13

від «22»  листопада 2019 р.                                       «_____» ___________ 2019 р.

 

Голова вченої ради факультету

фізичної культури та здоровʼя людини

______________                   Ярослав ЗОРІЙ

 

 

 

” РЕКОМЕНДОВАНО ”

 

Науково-методичною комісією вченої ради

ЧНУ ім. Юрія Федьковича

 

Протокол №  4    від «25» листопада 2019 р.

 

Голова комісії університету  ____________ Олександр ДОБРЖАНСЬКИЙ

 

 

© ЧНУ, 2019

 

ПЕРЕДМОВА

 

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який регламентує нормативні, компетентностні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці магітрів у галузі 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» за спеціалізацією 227.01 «Фізична терапія».

Освітньо-професійна програма заснована на компетентністному підході підготовки спеціаліста у галузі 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» за спеціалізацією 227.01 «Фізична терапія».

Розроблено робочою групою кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії у складі:

 1. Доцюк Лідія Георгіївна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги.
 2. Гусак Володимир Вікторович – кандидат медичних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги.
 3. Темерівська Тетяна Георгіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги.

Програма схвалена вченою радою факультету фізичної культури та здоровʼя людини, погоджена з начальником навчального відділу Чернівецького національного університету, рекомендована Науково-методичною радою та затверджена Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Порядок розробки, експертизи, затвердження і внесення змін у освітню програму регулюється «Положенням про розроблення та реалізацію освітніх програм Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича», затвердженим Вченою радою ЧНУ 25.06.2019 р..

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Чернівецького національного університету.

 

Розроблено робочою групою у складі:

Прізвище, ім’я,

по батькові керівника

та членів проектної

групи

Найменування посади,

місце роботи

Найменування

закладу, який закінчив викладач,

рік закінчення,

спеціальність,

кваліфікація згідно з

документом про вищу освіту*

Науковий ступінь,

шифр і найменування

наукової

спеціальності, тема

дисертації, вчене

звання, за якою

кафедрою

(спеціальністю)

присвоєно

Стаж науково-

педагогічної та/або

наукової роботи

Інформація про

наукову діяльність

(основні публікації за напрямом, науково-дослідній роботі, участь у конференціях

і семінарах, робота з

аспірантами та докторантами, керівництво науковою роботою студентів)

Відомості про

підвищення

кваліфікації викладача

(найменування

закладу, вид

документа, тема, дата

видачі)

Керівник проектної групи
Доцюк Лідія Георгіївна завідувач кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги 1. Буковинська державна медична академія.

2000 р.,

спеціальність «Лікувальна справа»,

кваліфікація «Лікар»,

диплом:

РН №13836374;

2. Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича,

2008 р.,

спеціальність

«Психологія», кваліфікація «Психолог»,

диплом :

12 ДСК №147509

Доктор медичних наук,

14.03.04. – «Патологічна фізіологія» ДД № 002484,

тема дисертації.:

«Роль гломеруло-тубулярного балансу в регуляції циркадіанного ритму функції нирок в нормі та при експериментальному нефриті»

Професор кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії

АП № 000582

14 років 1. Lazareva O., Aravitska M., Andrieieva O., Galan Y., Dotsyuk L. (2017).  Dynamics of physical activity status in patients with grade І-ІІІ obesity in response to a physical rehabilitation program. Journal of Physical Education and Sport, 17(3), 1960-1965. DOI:10.7752/jpes.2017.03193.

2. V. Оnyshchuk, V. Bohuslavska, M. Pityn, O. Kyselytsia, L. Dotsiuk, Substantiation of the integrated physical rehabilitation program for the higher educational establishment students suffering from bronchial asthma, Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17, 4, pp. 2561-2567 (2017).

3. Herasymenko, O. Pityn, M. Kozibroda, L. Mukhin, V. Dotsyuk, LGalan, Y. (2018). Effectiveness of physical therapy interventions for young adults after lower limb transtibial amputation. Journal of Physical Education and Sport 18,162, с. 1084-1091.

2018 р.

підвищення кваліфікації

Польський центр функціональ-ної реабілітації «Вотум» (м. Краків, Польща)

25.02.2018 р. – 11.03.2018 р.

Члени проектної групи
Гусак Володимир Вікторович доцент кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги Чернівецький медичний інститут,

1985 р.,

спеціальність «Лікувальна справа»,

кваліфікація

«Лікар»,

диплом:

ИВ-І №214902

Кандидат медичних наук, 14.00.27 – хірургія.

КН № 000103,

тема дисертації:

«Порівняльна оцінка методів комплексного лікування трофічних виразок нижніх кінцівок із використанням фізичних факторів».

Доцент кафедри здоров’я людини, рекреації та фітнесу.

12ДЦ№034523

26 років 1. Гусак В. В. Дослідження впливу медико-біологічних засобів відновлення на організм легкоатлетів  / В. В. Гусак, Ю. І Палічук // Молодий вчений. Спецвипуск. Міжнар. наук.-практ. конф. «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи», Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 2017. – Випуск № 3.1 (43.1). – С. 112-115.

2. Гусак В. В. Порівняльна оцінка нетрадиційних методів реабілітації після травм нижніх кінцівок / В. В. Гусак, М. В. Кожухар. // Молодий вчений. – 2018. – №3. – С. 145–148.

2018 р.

підвищення кваліфікації

26.03. – 06.04.2018р.

ВДНЗ України «Буковинсь-кий державний медичний університет»Наказ № 155-від

від 12.03.18р.

Темерівська Тетяна Георгіївна доцент кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги Чернівецький державний університет,

1996 р.,

спеціальність «Біологія»,

кваліфікація «Біолог, викладач біології, хімії»,

диплом:

КЕ № 000608

Кандидат педагогічних наук,

13.00.04. – теорія і методика професійної освіти.

ДК № 028520,

тема дисертації:

«Формування пізнавальної активності у студентів медичного коледжу в процесі викладання природничо-наукових дисциплін»,

доцент кафедри фізичної культури і валеології,

12ДЦ № 022591

23 роки 1. Христич Т. М., Темерівська Т. Г., Гонцарюк Д. О. Хронічний панкреатит: сучасні підходи до етіології, патогенезу, клініки, лікування та реабілітації. – Чернівці, 2018. – 172 с.

2. Темерівська Т. Г. Особливості фізичної реабілітації дітей з розладами аутистичного спектру [Текст] / Т.Г. Темерівська, Т. В. Ворнічеса // Молодий вчений. – 2018. – №3. – С.

2018 р.

підвищення кваліфікації

19.02.2018 р.-23.02.2018 р.

Польський центр функціональ-ної реабілітації «Вотум»

(м. Краків, Польща)

Наказ № 102-від

від 19.02.18р.

 

 

Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт освітньо-професійної програми:

 1. Закон «Про освіту» – http://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19.
 2. Закон «Про вищу освіту» – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
 3. Національний класифікатор України: “Класифікатор професій” ДК 003:2010 // Видавництво “Соцінформ”, – К.: 2010 (зі змінами).
 4. Постанова Кабінету Міністрів від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF.
 5. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти (схвалено сектором вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, протокол №3 від 29.03.2016).
 6. Етичний кодекс фізичного терапевта та ерготерапевта
 7. Tuning educational structures in Europe: Reference points for design and delivery of degree programmes in occupational therapy, 2008.
 8. World Federation of occupational therapists: entry level competencies for occupational therapists.
 9. World Confederation for Physical Therapy: Policy statement: Standards of physical therapist practice.

 1. Профіль освітньої програми зі спеціальності

227 «Фізична терапія, ерготерапія»

1 – Загальна інформація
Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

факультет фізичної культури та здоров’я людини,

кафедра фізичної реабілітації та ерготерапії

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Магістр. Фізична терапія, ерготерапія. Фізичний терапевт

Офіційна назва освітньої програми Освітньо-професійна програма «Фізична терапія, ерготерапія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізація 227.01 «Фізична терапія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКСТ, термін навчання 1,5 роки
Наявність акредитації Національна агенція забезпечення якості вищої освіти.
Цикл/рівень НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень
Передумови Наявність ступеня бакалавра

Без обмежень доступу до навчання.

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до ЧНУ», затвердженими Вченою радою університету.

Мова(и) викладання українська
Термін дії освітньої програми 2017-2021 рр.
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми http://fizreab.chnu.edu.ua/

 

2 – Мета освітньої програми

Забезпечення умов формування і розвитку професійних компетентностей бакалавра з галузі 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» спеціалізації 227.01 «фізична терапія» та оволодіння знаннями, уміннями і навичками, необхідними для здійснення фахової діяльності з метою реалізації програми фізичної терапії при складних порушеннях рухових функцій та активності людини, їх корекція з метою відновлення повноцінної життєдіяльності відповідно до бажань і потреб людини в умовах навколишнього, соціального та культурного середовища.

3 – Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація

(за наявності))

Галузь знань – 22 «Охорона здоров’я» спеціальності

Спеціальність – 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Спеціалізація – 227.01 «Фізична терапія»

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії в лікувально-профілактичних, навчальних та фізкультурно-оздоровчих закладах
Особливості програми Теоретичний зміст предметної області: знання дисциплін професійної підготовки, основ наукових досліджень, іноземної мови (мов) в обсязі, необхідному для вирішення складних професійно-прикладних, навчальних та науково-дослідницьких завдань.

Цілі навчання: створення, реалізація та корекція індивідуальної програми фізичної терапії з метою покращення функціональних можливостей, підвищення рівня рухової активності та здоров’я осіб різного віку та можливостей; підготовка до науково-дослідної та викладацької діяльності.

4 – Придатність випускників

до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування Рекомендовані фахові первинні посади для випускників

2229.2 – фізичний терапевт

Магістр за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», за спеціалізацією 227.01 «Фізична терапія» може бути працевлаштований:

–          фізичний терапевт в лікувально-профілактичних закладах,

–          фізичний терапевт в навчально-реабілітаційних закладах,

–          інструктор ЛФК,

–          масажист та спортивний масажист,

–          фізичний терапевт в центрах фізичної реабілітації дітей з ураженнями опорно-рухового апарату та нервової системи,

–          фізичний терапевт у спеціальних школах-інтернатах,

–          фізичний терапевт у закладах для людей похилого віку та інвалідів,

–          фізичний терапевт у школах соціальної реабілітації,

–          фізичний терапевт у громадських організаціях «Інваспорту»,

–          консультант рекреаційно-курортних, спортивних, соціально-реабілітаційних центрів та закладів,

–          викладач ЗВО

Подальше навчання Магістр за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», за спеціалізацією 227.01 «Фізична терапія» може продовжити навчання на третьому рівні вищої освіти для здобуття кваліфікації доктор філософії у галузі охорони здоров’я за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» за спеціалізацією 227.01 «Фізична терапія»

НРК України – 8 рівень, EQ-EHEA – третій цикл, EQF LLL – 8 рівень.

5 – Викладання та оцінювання

Викладання та навчання – організаційні форми: колективне, групове та інтегративне навчання;

лекції, семінарські, практичні, лабораторні, індивідуальні заняття, консультації;

– технології навчання: інформаційно-комунікаційні, дистанційні, студентсько-центровані, модульні, дискусійні, проблемно-орієнтовані технології навчання, технології дослідницького навчання, самонавчання, технології навчання у співробітництві, проективна освіта.

Оцінювання Види контролю: за рівнями: самоконтроль, контроль на рівні викладача, контроль на рівні завідувача кафедри, контроль на рівні деканату, контроль на рівні ректорату, державний контроль; за терміном проведення: оперативний (вхідний, поточний, проміжний, підсумковий) та відтермінований;

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестування, презентація наукової, творчої роботи, заліки, екзамени, практики.

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за чотирибальною шкалою – 4-бальна національна шкала (відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-рівнева національна шкала (зараховано/незараховано); 100-бальна; шкала ECTS (А, В, С, D, E, F, FX).

6 – Програмні компетентності

Інтегральна компетентність Фізичний терапевт здатний вирішувати складні спеціалізовані задачі та проблеми, пов’язані з порушеннями функції органів та систем, провадити наукову та навчальну діяльність із застосуванням положень, теорій і методів медико-біологічних, педагогічних, соціальних наук та фізичної терапії в умовах комплексності та невизначеності.
Загальні компетентності (ЗК) ЗК 1. Здатність до аналізу медичних, соціальних та особистісних проблем на основі біопсихосоціальної моделі обмежень життєдіяльності (МКФ).

ЗК 2. Здатність виявляти, формулювати і вирішувати проблеми пацієнта/клієнта, застосовуючи у практичній діяльності базові знання, клінічне та рефлективне мислення.

ЗК 3. Здатність оцінювати, критично обговорювати та застосовувати результати наукових досліджень у практичній діяльності.

ЗК 4. Здатність проводити наукові дослідження відповідного рівня, публікувати результати в українських та міжнародних наукових виданнях.

ЗК 5. Здатність генерувати нові ідеї, брати участь у інноваційних проектах для вирішення клінічних, наукових та освітніх завдань.

ЗК 6. Здатність працювати автономно, проявляти наполегливість та відповідальність щодо поставлених завдань і обов’язків.

ЗК 7. Здатність ефективно працювати у складі мультидисциплінарної команди.

ЗК 8. Здатність до ефективного письмового та усного професійного міжособистісного спілкування з клієнтами, членами мультидисциплінарної команди, фахівцями охорони здоров’я, соціальної та освітньої галузей.

ЗК 9. Здатність адаптовуватися та знаходити оптимальне рішення у нових ситуаціях, співпрацюючи з пацієнтом/клієнтом і членами мультидисциплінарної команди.

ЗК 10. Здатність обирати методи діяльності з позиції їх релевантності, валідності, надійності та планувати технології їх реалізації.

ЗК 11. Здатність керувати, мотивувати людей рухатися до спільної мети, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК 12. Здатність діяти згідно професійного Етичного Кодексу фізичного терапевта або ерготерапевта та цінувати індивідуальні та культурні відмінності між пацієнтами/клієнтами, членами мультидисциплінарної команди.

ЗК 13. Здатність здійснювати освітню діяльність.

ЗК 14. Здатність виконувати експертну роль з питань професійної ідентичності та компетентності.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності (СК)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізичний терапевт повинен мати:

СК 01. Здатність розуміти складні патологічні процеси та порушення, які піддаються корекції заходами фізичної терапії.

СК 02. Здатність розуміти клінічний діагноз пацієнта/ клієнта, перебіг захворювання, принципи та характер лікування.

СК 03. Здатність проводити фізичну терапію осіб різного віку, нозологічних та професійних груп при складних прогресуючих та мультисистемних порушеннях (додаток 2).

СК 04. Здатність аналізувати, вибирати і трактувати отриману від колег  інформацію.

СК 05. Здатність обстежувати та визначати функціональний стан, рівень фізичного розвитку, рухові та інші порушення осіб різного віку, нозологічних та професійних груп із складною прогресуючою та мультисистемною патологією.

СК 06. Здатність допомагати пацієнту/клієнту зрозуміти, сформулювати та реалізувати власні потреби.

СК 07. Здатність прогнозувати результати фізичної терапії, формулювати цілі, складати, обговорювати та пояснювати програму фізичної терапії, або компоненти індивідуальної програми реабілітації, які стосуються фізичної терапії.

СК 08. Здатність визначати оптимальний рівень терапевтичного навантаження, контролювати тривалість та інтенсивність реабілітаційних заходів для забезпечення їх відповідності стану здоров’я, функціональним можливостям пацієнта/клієнта.

СК 09. Здатність контролювати стан пацієнта/клієнта зі складними та мультисистемними порушеннями відповідними засобами й методами.

СК 10. Здатність до ведення фахової документації.

СК 11. Здатність впроваджувати сучасні наукові дані у практичну діяльність.

СК 12. Здатність брати участь у навчальних програмах як клінічний керівник/методист навчальних практик.

СК 13. Здатність здійснювати менеджмент у фізичній терапії, керувати роботою асистентів та помічників.

СК 14. Здатність діяти самостійно в умовах професійної ізоляції.

СК 15. Здатність здійснювати підприємницьку діяльність у фізичній терапії.

7 – Програмні результати навчання

ПР 01. Демонструвати знання біопсихосоціальної моделі обмежень життєдіяльності та уміння аналізувати медичні, соціальні та особистісні проблеми пацієнта/клієнта:

–           розуміти постійний зв’язок і взаємовплив фізичної, когнітивної, емоційної, соціальної та культурної сфер людського життя;

–           вміти трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення за Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) та Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків (МКФ ДП);

–           здатність розуміти етіологію, патогенез та саногенез при складній прогресуючій та мультисистемній патології у контексті практичної діяльності у фізичній терапії;

–           вміти аналізувати та враховувати вплив соціальних та особистісних чинників на рухову активність пацієнта/клієнта;

ПР 02. Демонструвати вміння аналізувати, вибирати і трактувати отриману від колег  інформацію:

–         вміти аналізувати інформацію від лікаря та з історії хвороби;

–         вміти аналізувати інформацію від інших фізичних терапевтів та фахівців, залучених до реабілітації.

ПР 03. Демонструвати здатність проводити фізичну терапію пацієнтів/ клієнтів різного віку зі складними патологічними процесами та порушеннями:

–         проводити фізичну терапію немовлят, дітей, підлітків, пацієнтів/клієнтів зрілого та літнього віку.

–         проводити фізичну терапію пацієнтів/клієнтів з різними нозологіями;

–         застосовувати заходи фізичної терапії при складних прогресуючих та мультисистемних порушеннях;

–         проводити фізичну терапію пацієнтів/клієнтів різних професійних груп з різними умовами праці.

ПР 04. Демонструвати здатність знаходити, вибирати, оцінювати, обговорювати та застосовувати результати наукових досліджень у клінічній, науковій, освітній та адміністративній діяльності:

–         формулювати пошуковий запит, працювати з первинними та вторинними базами даних;

–         коректувати свою практичну діяльність згідно практики заснованій на доказах;

–         порівнювати нові данні із загальноприйнятими підходами до фізичної терапії;

–         застосовувати нові науково-доказові дані, діючи у межах затверджених клінічних настанов/протоколів;

–         формувати зміст освітнього процесу в залежності від нових науково-доказових даних.

ПР 05. Демонструвати уміння визначати функціональний стан осіб різного віку, нозологічних та професійних груп із складною прогресуючою та мультисистемною патологією.

ПР 06. Проводити опитування пацієнта/клієнта для визначення порушень функції, активності та участі:

–         збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя (включно з професійним анамнезом);

–         збирати інформацію про загальний стан пацієнта (стан свідомості, конституція) та зовнішній вигляд;

–         визначати особливості рухової активності пацієнта до травми чи захворювання;

–         визначати особливості виникнення та динаміки симптомів;

–         виявляти зв’язок між особливостями рухової активності пацієнта/клієнта  та скаргами і симптомами;

ПР 07. Демонструвати уміння визначати рівень психомоторного та фізичного розвитку людини.

ПР 08. Демонструвати уміння виконувати обстеження пацієнтів/клієнтів різних нозологічних груп та при складній прогресуючій і мультисистемній патології, використовуючи відповідний інструментарій:

–         враховувати протипокази та застереження до проведення обстеження залежно від стану пацієнта та характеру проведеного лікування;

–         безпечно та ефективно використовувати методи, обладнання й інструменти для визначення та вимірювання змін на рівні структури та тіла діяльності та участі (Додаток 1);

–         пояснювати пацієнту/клієнту суть обстеження та попереджати про можливі реакції;

–         визначати ступінь контролю за рухом;

–         проводити аналіз нормальної та патологічної ходи;

–         застосовувати тести та модифіковані шкали для оцінки сили м’язів, спастичності, когнітивних функцій, рухової функції, рухової активності, побутових можливостей та функціональної незалежності;

–         збирати та проводити аналіз результатів;

–         виявляти основні симптоми, синдроми та порушення серцево-судинної та дихальної, нервової систем і опоро-рухового апарату.

ПР 09. Демонструвати уміння спілкування з пацієнтом/клієнтом, проводити опитування пацієнта/клієнта для визначення його потреб та очікувань щодо його рухової активності та очікуваних результатів фізичної терапії:

–         пояснити ефективність вправ та змін оточення для відновлення і підтримки здоров’я;

–         пояснити необхідність профілактичних заходів фізичної терапії.

ПР 10. Демонструвати уміння прогнозувати результати фізичної терапії пацієнтів/клієнтів  різних нозологічних груп та при складній прогресуючій та мультисистемній патології:

–         визначати доцільність проведення фізичної терапії;

–         вміти визначати цільовий/очікуваний рівень результатів втручання таких як відновлення, підтримка, формування компенсацій, сповільнення втрати, профілактика вторинних ускладнень;

–         визначати пріоритетність застосування заходів фізичної терапії при складній прогресуючій та мультисистемній патології.

ПР 11. Демонструвати уміння встановлювати цілі втручання:

–         визначати наявні ресурси;

–         формулювати цілі для реалізації потреб пацієнта/клієнта;

–         узгоджувати цілі фізичної терапії з цілями лікувальним процесом;

–         визначати пріорітетні цілі втручання.

ПР 12. Демонструвати уміння розробляти технологію втручання

–         обирати та узгоджувати відповідні методи, засоби та форми фізичної терапії для досягнення встановлених цілей;

–         обирати методи, засоби та форми фізичної терапії, які б забезпечили шанобливе ставлення до пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та приватність.

–         надати пацієнтам/клієнтам програму для самостійного виконання.

ПР 13. Демонструвати уміння реалізовувати індивідуальні програми фізичної терапії відповідно до наявних ресурсів і оточення.

–         уміння використовувати наявні та мобілізовувати нові ресурси;

–         дотримуватись клінічного обґрунтування при досягненні цілі;

–         уміння адаптовувати практичну діяльність до змінних умов;

–         демонструвати здатність до пацієнтоцентричної практичної діяльності за узгодженням із пацієнтом/клієнтом, його родиною/опікунами, членами мультидисциплінарної команди згідно нормативно-правових вимог та норм професійної етики.

–         розуміти процеси, які відбуваються в організмі пацієнта/клієнта під час руху, використовувати ці знання з метою розвитку або відновлення рухових функцій (фізичних якостей, умінь та навичок);

–         демонструвати уміння здійснювати заходи фізичної терапії для корекції порушень структури/функцій організму, активності та участі (Додаток 2);

–         пояснювати та демонструвати виконання терапевтичних вправ/дій, налагоджувати зворотній зв’язок з пацієнтом/клієнтом, за потреби коректувати та перефразовувати інструкції;

–         навчати пацієнта/клієнта самоконтролю;

–         навчати пацієнта/клієнта застосувати принципи безпечної самостійної діяльності чи самодогляду, у період між терапевтичними заходами;

ПР 14. Демонструвати уміння здійснювати етапний, поточний та оперативний контроль стану пацієнта/клієнта, аналізувати результати виконання програм фізичної терапії:

–         виявляти, підбирати, безпечно та ефективно використовувати обладнання для контролю основних життєвих показників пацієнта, методи й інструменти визначення та вимірювання структурних змін та порушених функцій організму (Додаток 1), активності та участі;

–         дотримуватися стандартів під час вимірювання результатів;

–         враховувати дані самоконтролю пацієнта/клієнта;

–         визначати терапевтичний вплив реабілітаційних заходів;

–         визначати оптимальний рівень терапевтичного навантаження;

–         інформувати пацієнта/клієнта про результати втручання;

–         визначати ставлення пацієнта/клієнта до результатів втручання;

ПР 15. Демонструвати уміння коректувати хід виконання програми фізичної терапії на основі аналізу запланованих та досягнутих результатів.

–         регулювати частоту занять, тривалість та інтенсивність реабілітаційних заходів;

–         змінювати за потреби засоби, методи та форми фізичної терапії;

–         коригувати рухову активність пацієнта/клієнта відповідно до його згоди;

–         спільно з пацієнтом/клієнтом координувати реалізацію реабілітаційного плану;

–         виконати оцінювання ефективності самостійної діяльності пацієнта/ клієнта;

–         спільно з пацієнтом/клієнтом приймати рішення про тимчасове припинення або завершення втручання.

ПР 16. Постійно дотримуватись безпеки для практикуючого фахівця та пацієнта/клієнта:

–         сприймати особливості середовища та право на приватне життя і конфіденційність;

–         виявляти фактичний і потенційний ризик, небезпеку та відповідним чином реагувати на неї;

–         узагальнювати усі результати обстеження і складати відповідний план професійних дій, враховуючи усі заходи безпеки та протипокази щодо кожної дії;

–         виявляти готовність, у разі невизначеності, звертатися по допомогу чи скеровувати пацієнта/клієнта до іншого фахівця сфери охорони здоров’я.

ПР 17. Демонструвати уміння проводити самостійну практичну діяльність:

–         ідентифікувати межі власної професійної діяльності;

–         демонструвати відповідальність за власні професійні рішення та дії;

–         ідентифікувати ролі та обов’язки інших фахівців сфери охорони здоров’я;

–         приймати найкращі можливі рішення, виходячи з принципу науково доказової діяльності;

–         демонструвати готовність у разі невизначеності звертатися по допомогу до іншого фахівця;

–         демонструвати готовність бути відповідальним за наслідки професійної діяльності перед суспільством та іншим фахівцями.

ПР 18. Демонструвати уміння вербального і невербального спілкування з особами та групами співрозмовників, різними за віком, рівнем освіти, соціальною і професійною приналежністю,  психологічними та когнітивними якостями тощо, у мультидисциплінарній команді:

–         враховувати чинники, які можуть впливати на ефективність спілкування;

–         визначати і інтерпретувати невербальні методи спілкування;

–         демонструвати навички уважного слухача та вміння правильно поставити запитання;

–         демонструвати професійне та зрозуміле спілкування з пацієнтом/ клієнтом, опікунами, членами сім’ї, близькими та усіма учасниками реабілітаційного процесу;

–         перевіряти чи пацієнт/клієнт розуміє надану інформацію;

–         вибрати відповідні методи спілкування враховуючи особливості стану конкретного пацієнта/клієнта;

–         дотримуватися спілкування з пацієнтом/клієнтом, між пацієнтом/клієнтом та іншими особами, враховувати культурні та мовні особливості;

–         демонструвати навички усного та письмового спілкування іноземною мовою (мовами) у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом;

–         дотримуватися етики ділового спілкування; складати різні види документів, у тому числі іноземною мовою (мовами);

–         визначити, якою мовою пацієнт/клієнт володіє найкраще;

–         використовувати термінологію і пояснення прийнятні для культури, віку і статі пацієнта/клієнта та його опікунів/родичів;

–         опрацьовувати і записувати отриману інформацію належним чином.

ПР 19. Демонструвати уміння проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин, колег і невеликих груп.

ПР 20. Здатність брати участь у навчальних програмах як клінічний керівник/методист навчальних практик.

ПР 21. Демонструвати уміння здійснювати викладацьку діяльність:

–         демонструвати, пропагувати і сприяти здоровому способу життя;

–         застосовувати навчальні принципи у практичній діяльності;

–         визначати і розуміти навчальні принципи;

–         обговорювати такі навчальні принципи, як визначення стилю навчання, індивідуальні та групові заняття, рефлективні заняття, зорієнтовані на мету, зорієнтовані на студента, надавання і отримування відгуків;

–         розробляти навчальний план, який включатиме посилання на сучасні наукові дослідження;

–         розробити засоби оцінки;

–         вибирати навчальні ресурси, планувати і проводити навчання відповідно до потреб пацієнта/клієнта та особливостей середовища;

–         виявляти індивідуального користувача або групу користувачів;

–         оцінити потреби пацієнта/клієнта для того, щоб вибрати належні ресурси і оточення;

–         вибирати належний метод надання послуг, залежно від потреб пацієнта/клієнта чи розміру групи;

–         виявляти існуючі ресурси або створювати науково доказові ресурси;

–         організувати приміщення, необхідне обладнання та забезпечити інформацією;

–         визначити навчальні завдання, змістове наповнення курсу та вибрати рівень розуміння;

–         написати навчальну мету та завдання і спланувати формат та послідовність навчальних занять для кращого засвоєння матеріалу;

–         проводити заплановані навчальні заняття;

–         пояснювати інформацію у найбільш ефективний спосіб;

–         оцінити результати навчання та, при потребі, здійснити її корекцію;

–         підготувати форми оцінювання;

–         заохочувати слухачів висловлювати свої відгуки;

–         аналізувати відгуки;

–         адаптувати навчальний план;

–         повторно оцінювати новий навчальний план;

–         використовувати відповідну форму навчання;

–         пристосовувати навчальне середовище до культурних, вікових, гендерних та індивідуальних чи сімейних особливостей пацієнтів/клієнтів;

–         користуватися термінологією та мовою, що відповідає культурним, віковим, гендерним та індивідуальним чи сімейним особливостям пацієнтів/клієнтів;

–         сприяти використанню перекладу та письмової інформації, представленої відповідною мовою.

ПР 22. Демонструвати професійний розвиток та планувати його:

–         демонструвати вміння оцінювати себе критично;

–         демонструвати вміння представити і оцінити власний досвід, а також визначити навчальні завдання;

–         демонструвати поглиблення базових знань з допомогою самоосвіти;

–         розробляти та удосконалювати план безперервного професійного розвитку;

–         вдосконалювати знання і досвід в процесі вивчення досвіду колег та свого власного, брати участь у вивченні досвіду колег;

–         вносити необхідні зміни в свою діяльність відповідно до результатів оцінювання.

ПР 23. Демонструвати уміння здійснювати науково дослідну діяльність:

–         знайти, аналізувати та використовувати необхідну фахову інформацію;

–         застосовувати пошуковий процес;

–         розробляти і модифікувати пошукові стратегії;

–         вибирати доступні ресурси, такі, як електронні бази даних;

–         пояснювати різні методи статистичного аналізу стосовно різних форм дослідження;

–         пояснювати можливі етичні наслідки та вимоги під час досліджень у сфері охорони здоров’я. розуміти процес критичного аналізу;

–         демонструвати використання критичного підходу під час процесу інтерпретації;

–         знайти відповідні критерії для оцінки якості різного типу літератури;

–         демонструвати знання основи біо-медичних статистичних даних;

–         критично аналізувати належний підбір наукових праць;

–         демонструвати розуміння методів дослідження та уміння доповідати у науковому форматі;

–         описувати відповідні методи дослідження, які можуть використовуватися для вивчення різноманітних дослідницьких питань;

–         розуміти базові цінності різних дослідницьких парадигм для досліджень у фізичній терапії;

–         демонструвати базове розуміння процесів дослідження;

–         описувати основні елементи форм досліджень;

–         описувати різні методи збору даних;

–         розуміти етичні норми дослідницького процесу, включаючи поняття згоди і неприпустимості плагіату;

–         використовувати належний формат, виходячи з методу наукового дослідження;

–         використовувати стандартизований формат ведення записів;

–         застосовувати цитування при використанні відомого наукового методу;

–         демонструвати здібності синтезувати інформацію, отриману з кількох джерел;

–         демонструвати уміння представляти дані наукових досліджень, використовуючи різноманітні методи презентації різним категоріям слухачів;

–         інтегрувати сучасні наукові дані у практичну діяльність;

–         критично аналізувати існуючу практику фізичної терапії, посилаючись на сучасну наукову літературу;

–         обґрунтовувати практичну діяльність фізичної терапії, посилаючись на сучасні наукові дослідження;

–         обговорити принципи науково обґрунтованого навчання, критичного аналізу і синтезу літератури та думки експертів і використання усіх найкращих сучасних надбань у роботі з пацієнтом/клієнтом;

–         пояснити процеси клінічного обґрунтування для підтвердження обраного підходу фізичної терапії;

–         обґрунтовувати обраний підхід фізичної терапії;

–         посилаючись на сучасні наукові дослідження;

–         брати участь у презентаціях та аналізах наукових досліджень;

–         аргументувати доцільність науково обґрунтованого навчання.

ПР 24. Дотримуватись основних юридичних та етичних вимог, провадити діяльність зі згоди пацієнта/клієнта:

–         слідувати законодавчим актам, що стосуються фахівців сфери охорони здоров’я України;

–         дотримуватись меж загальної сфери професійної діяльності;

–         дотримуватися Етичного Кодексу фізичного терапевта;

–         діяти згідно власних професійних рішень;

–         вести записи результатів фізичної терапії;

–         використовувати лише ті абревіатури і термінологію, яка є прийнятною для даної установи;

–         проявляти повагу до пацієнта/ клієнта;

–         проявляти емпатію;

–         дотримуватись ефективного спілкування;

–         дотримуватися медичного права;

–         розуміти необхідність отримання згоди як з боку пацієнта/клієнта, так і з боку надавача послуг;

–         розуміти принципи отримання згоди, у випадках, коли пацієнт/клієнт є недостатньо компетентним, або не спроможний дати згоду;

–         повідомляти пацієнту/клієнту інформацію про кожну процедуру, що виконується;

–         отримувати і записувати згоду пацієнта/клієнта на проведення кожної процедури;

–         сприймати та  поважати потребу пацієнта/клієнта у спілкуванні;

–         сприймати та поважати культурні відмінності;

обговорювати вплив культури на можливості проведення фізичної терапії.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення Проектна група: доктор медичних наук, професор, кандидат медичних наук, доцент та кандидат педагогічних наук, доцент.

Усі розробники є штатним співробітниками Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Голова проектної групи: к.пед.н., асистент кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії Логуш Л.Г.

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також висококваліфіковані спеціалісти.

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять стажування.

Матеріально-технічне забезпечення Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі:

– навчальні корпуси;

– гуртожитки;

– тематичні кабінети;

– спеціалізовані лабораторії;

– комп’ютерний клас;

– пункти харчування;

– точки бездротового доступу до мережі Інтернет;

– мультимедійне обладнання;

– рекреаційні та реабілітаційні зали;

– зал лікувальної фізичної культури;

– спортивні майданчики.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення – офіційний сайт ЧНУ: www.chnu.edu.ua;

– точки бездротового доступу до мережі Інтернет;

– необмежений доступ до мережі Інтернет;

– наукова бібліотека, читальні зали;

– навчальні і робочі плани;

– графіки навчального процесу;

– навчально-методичні комплекси дисциплін;

– навчальні та робочі програми дисциплін;

– дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисциплін;

– програми практик;

– методичні вказівки щодо виконання курсових та дипломних робіт;

– критерії оцінювання рівня підготовки;

– пакети комплексних контрольних робіт.

9 – Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність Не передбачено
Міжнародна кредитна мобільність У рамках міжнародної співпраці кафедра підтримує взаємостосунки з кафедрою здоровʼя і розвитку людини Сучавського університету Штефан Чел Маре (м. Сучава, Румунія), кафедрою кінетотерапії Ясського університету Александр Іоан Кузи (м. Ясси, Румунія), факультетом фізіотерапії Кишинівського державного університету фізичної культури і спорту (м. Кишинів, Молдова) та Вищою школою суспільних та технічних наук м. Радом (Польща).
Навчання іноземних студентів Не передбачено

 

 

2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми  та їх логічна послідовність

 

Код н/д Компоненти освітньо-професійної програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість кредитів Форма

підсумк. контролю

1 2 3 4
Обов’язкові компоненти ОПП
Цикл загальної підготовки
ОК 1.1. Педагогіка і психологія вищої школи 3,0 екзамен
ОК 1.2. Ділова іноземна мова 3,0 залік
Цикл професійної підготовки
ОК 2.1. Лікувально-реабілітаційний масаж 4,0 екзамен
ОК 2.2. Вікова фізіологія та геріатрія 4,0 екзамен
ОК 2.3. Методика викладання фізичної терапії, ерготерапії у ЗВО 4,0 екзамен
ОК 2.4. Методологія наукових досліджень у фізичній терапії 4,0 залік
ОК 2.5. Клінічна реабілітаційна педіатрія 3,0 екзамен
ОК 2.6. Ерготерапія різних категорій пацієнтів 3,0 екзамен
ОК 2.7. Основи кінезіотейпування 3,0 залік
ОК 2.8. Долікарська допомога 3,0 залік
ОК 2.9. Організація діяльності реабілітаційних центрів 3,0 залік
ОК 2.10. Травми та захворювання опорно-рухового апарату 3,0 екзамен
  Асистентська практика 16,0  
  Передатестаційнаа практика 8,0  
       
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 64
Вибіркові компоненти  ОПП
Цикл професійної підготовки
ВБ 2.11. Теорія і методика адаптивної фіз.культ. / Фізична реабілітація дітей з вадами розвитку 4,0 залік
ВБ 2.12. Фізична терапія у геріатрії / Фізична терапія осіб похилого віку 4,0 залік
ВБ 2.13. Фізіотерапія / Електрофізичні методи у фізичній терапії 3,0 залік
ВБ 2.14. Авторські реабілітаційні програми / Альтернативна медицина 3,0 залік
ВБ 2.15. Клінічна реабілітаційна неврологія / Актуальні напрями рефлексотерапії 3,0 екзамен
ВБ 2.16. Психосоматика / Патопсихологія 3,0 залік
ВБ 2.17. МКФ та обмеження життєдіяльності / Функціональні обмеження 3,0 екзамен
ВБ 2.18. Авторські методики масажу / Естетична реабілітація 3,0 залік
Загальний обсяг вибіркових компонент: 26
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 90

 

 

 1. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» спеціалізацією 227.01 «Фізична терапія» проводиться у формі практично-орієнтованого комплексного державного екзамену та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр. Фізична терапія, ерготерапія. Фізичний терапевт.

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

 

 

 1. Матриця відповідності програмних компетентностей

компонентам освітньо-професійної програми 

  ОК 1.1. ОК 1.2. ОК 2.1. ОК 2.2. ОК 2.3. ОК 2.4. ОК 2.5. ОК 2.6. ОК 2.7. ОК 2.8. ОК 2.9. ОК 2.10. ВБ 2.11. ВБ 2.12. ВБ 2.33. ВБ 2.14. ВБ 2.15. ВБ 2.16. ВБ 2.17. ВБ 2.18.
ЗК 1.     + + +     + + + +       +         +
ЗК 2.     + + +                         +    
ЗК 3.     + + +   +                          
ЗК 4.             +                          
ЗК 5.   +       + +                          
ЗК 6.     + + +           +                  
ЗК 7.     + + +     + +                      
ЗК 8. +               +                      
ЗК 9.     + + +       +   + + + + +     + + +
ЗК 10.     + + +       +     + + +            
ЗК 11. + +             +                      
ЗК 12.     + + +       +               +      
ЗК 13. + + + + + +                            
ЗК 14.     + + +       +                      
СК 1.     + + +       +       + +   + + +    
СК 2.     + + +       + +     + +   +   +    
СК 3.     + + +       +   + + + + + +     + +
СК 4. +   + + +     + +                      
СК 5.     + + +       +   +           +      
СК 6.     + + +       +   +           + +    
СК 7.     + + +       +     + + + + + + + + +
СК 8.     + + +       + + + + + + + + + + + +
СК 9.     + + +       +                      
СК 10. +   + + + +   + +                      
СК 11.   + + + +   +                          
СК 12. +   + + + + + + +                      
СК 13.     + + + +   + +                      
СК 14.     + + +       +                      
СК 15.   +           +                        

 

 

 1. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньо-професійної програми
  ОК1.1. ОК 1.2. ОК 2.1. ОК 2.2. ОК 2.3. ОК 2.4. ОК 2.5. ОК 2.6. ОК 2.7. ОК 2.8. ОК 2.9. ОК 2.10. ВБ 2.11. ВБ 2.12. ВБ 2.13. ВБ 2.14. ВБ 2.15. ВБ 2.16. ВБ 2.17. ВБ 2.18.
ПРН 01.     + + +       + + + +           +    
ПРН 02.     + + +     +   +                    
ПРН 03.     + + +                              
ПРН 04. + +       + +                          
ПРН 05.     + + +       +                      
ПРН 06.     + + +       + +                    
ПРН 07.                         +         +    
ПРН 08     + + +       +       +       +      
ПРН 09 +   + + +               +     +        
ПРН 10     + + +       +       + + + +     + +
ПРН 11     + + +       +   + +               +
ПРН 12     + + +       +   + + +   +       +  
ПРН 13.     + + +       +   + + + + + + + +   +
ПРН 14     + + +       +   + + + + + + + +   +
ПРН 15     + + +       +   + + +   +          
ПРН 16.     + + +     +   + +             +    
ПРН 17.     + + +   + +   +                    
ПРН 18. +   + + +                         +    
ПРН 19.     + + + +   +     + + +              
ПРН 20. + +           + +                      
ПРН 21. + +       + + + +   + + +         +    
ПРН 22. + +       + + +                        
ПРН 23. + +                   + + + + + + + + +
ПРН 24. +   + + +     +                   + +  

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *